Vzorový účtový rozvrh po podnikatele 2019

Datum vydání: 2019-11-16 16:40:39

Stáhněte si vzorový účtový rozvrh pro podnikatele určený převážně pro studenty.

Obsahově by měl být tento rozvrh shodný s rozvrhem od Pavla Štohla pro učebnice účetnictví 2019.

Účtový rozvrh

Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele

Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele

Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele

Účtová třída 0 – DLOUHODOBÝ MAJETEK

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek

012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 – Software
014 – Ocenitelná práva
015 – Goodwill
016 – Povolenky na emise
017 – Preferenční limity
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 – Stavby
022 – Hmotné movité věci a jejich soubory
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů
026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny
027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

031 – Pozemky
032 – Umělecká díla a sbírky

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

06 – Dlouhodobý finanční majetek

061 – Podíly – ovládaná a ovládající osoba
062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
063 – Ostatní cenné papíry a podíly
065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
066 – Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba
068 – Ostatní zápůjčky a úvěry
067 – Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv
069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 – Oprávky k softwaru
074 – Oprávky k ocenitelným právům
075 – Oprávky ke goodwillu
079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081 – Oprávky ke stavbám
082 – Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům
085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám
089 – Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku

091 – Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
092 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
093 – Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
094 – Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku
095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek
096 – Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
097 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
098 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku

Účtová třída 1 – ZÁSOBY

11 – Materiál

111 – Pořízení materiálu
112 – Materiál na skladě
119 – Materiál na cestě

12 – Zásoby vlastní činnosti

121 – Nedokončená výroba
122 – Polotovary
123 – Výrobky
124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

13 – Zboží

131 – Pořízení zboží
132 – Zboží na skladě a v prodejnách
139 – Zboží na cestě

15 – Poskytnuté zálohy na zásoby

151 – Poskytnuté zálohy na materiál
152 – Poskytnuté zálohy na zvířata
153 – Poskytnuté zálohy na zboží

19 – Opravné položky k zásobám

191 – Opravná položka k materiálu
192 – Opravná položka k nedokončené výrobě
193 – Opravná položka k polotovarům
194 – Opravná položka k výrobkům
195 – Opravná položka k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám
196 – Opravná položka ke zboží
197 – Opravná položka k zálohám na materiál
198 – Opravná položka k zálohám na zvířata
199 – Opravná položka k zálohám na zboží

Účtová třída 2 – KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

21 – Peněžní prostředky v pokladně

211 – Pokladna
213 – Ceniny

22 – Peněžní prostředky na účtech

221 – Bankovní účty

23 – Krátkodobé úvěry

231 – Krátkodobé úvěry
232 – Eskontní úvěry

24 – Krátkodobé finanční výpomoci

241 – Emitované krátkodobé dluhopisy
249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

25 – Krátkodobý finanční majetek

251 – Majetkové cenné papíry k obchodování
252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
253 – Dluhové cenné papíry k obchodování
254 – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
255 – Vlastní dluhopisy
256 – Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti
257 – Ostatní cenné papíry
259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku

26 – Převody mezi finančními účty

261 – Peníze na cestě

29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

291 – Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku

Účtová třída 3 – ZÚČTOVACÍ VZTAHY

31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

311 – Odběratelé
313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 – Poskytnuté provozní zálohy
315 – Ostatní pohledávky

32 – Závazky (krátkodobé)

321 – Dodavatelé
322 – Směnky k úhradě
324 – Přijaté provozní zálohy
325 – Ostatní závazky

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331 – Zaměstnanci
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 – Pohledávky za zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

34 – Zúčtování daní a dotací

341 – Daň z příjmů
342 – Ostatní přímé daně
343 – Daň z přidané hodnoty
345 – Ostatní daně a poplatky
346 – Dotace ze státního rozpočtu
347 – Ostatní dotace
349 – Spojovací účet k DPH

35 – Pohledávky za společníky

351 – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
352 – Pohledávky - podstatný vliv
353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál
354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
355 – Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace
358 – Pohledávky za společníky ve společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity)

36 – Závazky ke společníkům

361 – Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
362 – Závazky - podstatný vliv
364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
365 – Ostatní závazky ke společníkům obchodní korporace
366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti
367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 – Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

37 – Jiné pohledávky a závazky

371 – Pohledávky z prodeje závodu
372 – Závazky z koupě závodu
373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
374 – Pohledávky z nájmu a pachtu
375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů
376 – Nakoupené opce
377 – Prodané opce
378 – Jiné pohledávky
379 – Jiné závazky

38 – Přechodné účty aktiv a pasiv

381 – Náklady příštích období
382 – Komplexní náklady příštích období
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
385 – Příjmy příštích období
388 – Dohadné účty aktivní
389 – Dohadné účty pasivní

39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

391 – Opravná položka k pohledávkám
395 – Vnitřní zúčtování
398 – Spojovací účet při společnosti (sdružení)

Účtová třída 4 – KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

41 – Základní kapitál a kapitálové fondy

411 – Základní kapitál
412 – Ážio
413 – Ostatní kapitálové fondy
414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
416 – Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
417 – Rozdíly z přeměn obchodních korporací
418 – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
419 – Změny základního kapitálu

42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

421 – Rezervní fond
422 – Nedělitelný fond
423 – Statutární fondy
424 – Ostatní fondy ze zisku
426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let
428 – Nerozdělený zisk minulých let
429 – Neuhrazená ztráta minulých let

43 – Výsledek hospodaření

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
432 – Zálohy na podíly na zisku

45 – Rezervy

451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů
453 – Rezerva na daň z příjmů
459 – Ostatní rezervy

46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

461 – Dlouhodobé úvěry

47 – Dlouhodobé závazky

471 – Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
472 – Dlouhodobé závazky - podstatný vliv
473 – Emitované dluhopisy
474 – Závazky z nájmu a pachtu
475 – Dlouhodobé přijaté zálohy
478 – Dlouhodobé směnky k úhradě
479 – Jiné dlouhodobé závazky

48 – Odložený daňový závazek a pohledávka

481 – Odložený daňový závazek a pohledávka

49 – Individuální podnikatel

491 – Účet individuálního podnikatele

Účtová třída 5 – NÁKLADY

50 – Spotřebované nákupy

501 – Spotřeba materiálu
502 – Spotřeba energie
503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 – Prodané zboží

51 – Služby

511 – Opravy a udržování
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentaci
518 – Ostatní služby

52 – Osobní náklady

521 – Mzdové náklady
522 – Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti
523 – Odměny členům orgánů obchodní korporace
524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění
525 – Ostatní sociální pojištění
526 – Zdravotní a sociální pojištění individuálního podnikatele
527 – Zákonné sociální náklady
528 – Ostatní sociální náklady

53 – Daně a poplatky

531 – Daň silniční
532 – Daň z nemovitých věcí
538 – Ostatní daně a poplatky

54 – Jiné provozní náklady

541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
542 – Prodaný materiál
543 – Dary
544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
545 – Ostatní pokuty a penále
546 – Odpis pohledávky
547 – Mimořádné provozní náklady
548 – Ostatní provozní náklady
549 – Manka a škody z provozní činnosti

55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti

551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv podle zvláštních právních předpisů
554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období
557 – Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti
559 – Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti

56 – Finanční náklady

561 – Prodané cenné papíry a podíly
562 – Úroky
563 – Kursové ztráty
564 – Náklady z přecenění cenných papírů
565 – Náklady z finančního majetku
566 – Náklady z derivátových operací
567 – Mimořádné finanční náklady
568 – Ostatní finanční náklady
569 – Manka a škody na finančním majetku

57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv
579 – Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti

58 – Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

581 – Změna stavu nedokončené výroby
582 – Změna stavu polotovarů
583 – Změna stavu výrobků
584 – Změna stavu mladých a ostatních zvířat
585 – Aktivace materiálu a zboží
586 – Aktivace vnitropodnikových služeb
587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

591 – Daň z příjmů splatná
592 – Daň z příjmů odložená
593 – Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů
595 – Dodatečné odvody daně z příjmů
596 – Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům v.o.s. a komplementářům k.s.
597 – Převod provozních nákladů
598 – Převod finančních nákladů
599 – Náklady hospodářských středisek

Účtová třída 6 – VÝNOSY

60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

601 – Tržby za vlastní výrobky
602 – Tržby z prodeje služeb
604 – Tržby za zboží

64 – Jiné provozní výnosy

641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
642 – Tržby z prodeje materiálu
644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
646 – Výnosy z odepsaných pohledávek
647 – Mimořádné provozní výnosy
648 – Ostatní provozní výnosy

66 – Finanční výnosy

661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
662 – Úroky
663 – Kursové zisky
664 – Výnosy z přecenění cenných papírů
665 – Výnosy z finančního majetku
666 – Výnosy z derivátových operací
667 – Mimořádné finanční výnosy
668 – Ostatní finanční výnosy

Účtová třída 7 – ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY

70 – Účty rozvažné

701 – Počáteční účet rozvažný
702 – Konečný účet rozvažný

71 – Účet zisků a ztrát

710 – Účet zisků a ztrát

75 až 79 – Podrozvahové účty

Účtová třída 8 a 9 – VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ

Další zdroje