Odstupné za uvolnění bytu

Datum vydání: 2012-12-22 18:22:46; aktualizováno: 2013-10-13 10:07:56

Osvobození od daně z příjmů

Přijetí odstupného za uvolnění bytu musí být správci daně (finančnímu úřadu) oznámeno do konce zdaňovacího období (tj. do 31.12.) toho roku, ve kterém k přijetí odstupného došlo viz § 4 odst 1 písmena u):

(1) Od daně jsou osvobozeny

u) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu, a dále náhrada (odstupné) za uvolnění bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že poplatník náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal. Tento příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením. Přijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo. Obdobně se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby,

Při nedodržení této oznamovací povinnosti hrozí pokuta. Příjem z odstupného je osvobozen, pokud je použit na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do jednoho roku po roce přijetí odstupného. Pokud by v následujícím roce nepoužil odstupné na bytové účely, pak by byl povinen částku ve výši odstupného zahrnout dle § 10 (ostatní příjmy) do daňového přiznání a řádně zdanit.

Osvobozené příjmy se do daňového přiznání nepíší.

Pro oznámení přijetí odstupného můžete zkusit najít na internetu formulář např. pod názvem „Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu“.

Další informace


Poznámka: Žádné informace uveřejněné zde nejsou míněny jako právní, účetní, daňové nebo investiční poradenství a nelze je za takové považovat. Uvádím zde pouze své názory a odkazy na informační zdroje.