Fakturace do zahraničí - reklamní služby Google AdSense

Aktualizováno: 26. 6. 2014, datum vydání: 7. 10. 2013

Od 1. 1. 2013 v souvislosti s novelou zákona o DPH došlo k razantním změnám v oblasti náležitostí daňových dokladů. Některé změny jsou popsány v:

Jak vystavit správně fakturu (daňový doklad) do zahraničí? A co vše má obsahovat?

Popíši tyto věci na společnosti Google, které nyní vystavuji fakturu na základě služby AdSense. Jde o specifický případ poskytování služby do zahraničí. Pozor, jiné zahraniční dodávky (zboží, služeb...) by se mohly řešit jiným způsobem. Problematika DPH se zahraničím je dosti složitá a mnohotvárná. Způsob zúčtování záleží i na smluvní protistraně Googlu. Já se zde budu zabývat pouze protistranou Google Ireland.

V nápovědě společnosti Google AdSense je kraťoučké pojednání o poskytování faktur nebo potvrzení o platbě a daňových informacích a přehledech DPH. Pokud jste z ČR, tak Google vaše daňové údaje ani nepotřebuje. Vše lze zjistit po přihlášení do účtu AdSense na stránce Daňové údaje. Nepotřebuje asi ani vaše faktury. Faktura by byla nutná vystavit, pokud byste měli platební adresu v Irsku, což asi mít nebudete :-). Jinak se vás týká odstavec níže, cituji ze stránky Smluvní protistranou je společnost Google Ireland:

Nemám platební adresu v Irsku.

V takovém případě platby hradí Google Ireland, společnost zapsaná v obchodním rejstříku podle zákonů Irska. V souladu s podmínkami vaší smlouvy se společností Google podléhají poskytované služby mechanismu reverse charge, kdy DPH musí být v souladu s článkem 196 směrnice Rady č. 2006/112/ES vyúčtována příjemcem, tedy společností Google Ireland.

Pokud máte další dotazy, obraťte se na místního daňového poradce.

Google je plátce DPH

Společnost Google je plátce DPH. Její kompletní identifikační údaje byste měli najít ve smluvních podmínkách, které jsou u služby Google AdSense uvedeny úplně nahoře. Ve smluvních podmínkách se dočtete, že "Google" znamená Google Ireland Limited, společnost založenou podle zákonů Irska, IČ 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4. DIČ společnosti Google je IE6388047V.

Takže adresa a IČ a DIČ jsou:

Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland

IČ 368047
DIČ IE6388047V

Jak ověřit zahraničního plátce DPH?

Stejně jako existuje registr plátců daně z přidané hodnoty (DPH) pro ČR, podobně existuje registr plátců DPH (VAT value-added tax) pro EU.

Živnostenský list

Poskytování reklamy AdSense je obvykle soustavná činnost, na kterou byste měli mít živnostenský list. Protože jde o soustavnou ekonomickou činnost, jste automaticky osoba povinná k dani z hlediska DPH. Být osoba povinná k dani ale ještě neznamená, že jste plátcem DPH. Pouze se Vás týká zákon o DPH a musíte být ve střehu, zda se např. při překročení obratu nestanete i plátcem DPH.

Budete identifikovaná osoba

Dříve jste se museli stát kvůli příjmům z AdSense plátci DPH. Od 1. ledna 2013 platí novela zákona o DPH a plátcem DPH již být nemusíte. Stanete se ale tzv. identifikovanou osobou, která bude podávat souhrnná hlášení na finanční úřad. Identifikovanou osobou se stáváte dle §6i, a to ode dne poskytnutí služby. Registraci dle § 97 musíte podat finančnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy se stanete identifikovanou osobou. Máte na výběr ze dvou možností, buď jste plátce DPH (dobrovolně či povinně), nebo jste neplátce DPH (pro tuzemsko) a zároveň identifikovaná osoba.

Uskutečnění plnění

Plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, viz § 24a.

(Pozn. Podle mne tam mají v zákoně v § 24a naprosto nesmyslnou zacyklenou definici, která, zjednodušeně řečeno, v odstavci (2) tvrdí, že plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby dle odstavce 1. Odstavec (1) říká, že poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění plnění. Neboli jedno se odkazuje na druhé. Navíc věta odstavce 1 nedává vůbec smysl – je z hlediska češtiny naprosto chybná, chybí tam podmět. Už mne to ani nepřekvapuje…)

Dále je třeba mít na paměti (viz § 24a odst. 3), že pokud je služba s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1, u níž mají plátce nebo identifikovaná osoba povinnost podat souhrnné hlášení podle § 102 odst. 1 písm. d), poskytována po dobu delší než 12 kalendářních měsíců a nedojde během tohoto období k přijetí úplaty, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

Protože Google dává podklady k platbě a platba je následně zasílána s cca měsíčním zpožděním, vzniká zde problém, kdy vystavit fakturu, na jakou částku a do jakého období plnění vztáhnout, pokud jde o souhrnné hlášení či přiznání k DPH. Tuto problematiku jsem se pokusila nastínit, nikoli však uspokojivě vyřešit, v článku Google AdSense - fakturovaná částka a období. Osobně doporučuji použít jako datum uskutečnění až datum přijaté platby, protože teprve tehdy znám opravdovou čásku a mám od Google potvrzení o platbě. Potvrzení o platbě svým způsobem nahrazuje fakturu.

Mimojiné na stránce Smluvní protistranou je společnost Google Ireland je doporučeno použít do kolonky „datum platby“ období, za které byly příjmy dosaženy, nebo datum vystavení platby. Tento text se sice týká faktur v případě platební adresy v Irsku, ale jiný vhodný vzor zde nemám k dispozici. Vše jsou pouze nezávazná doporučení… V případě nejasností kontaktujte daňového poradce.

Souhrnné hlášení

Dle § 102 odst. (2) je identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, a to ve lhůtě do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.

Daňové přiznání k DPH

Dle § 101 odst. (6) je identifikovaná osoba je povinna do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém jí vznikla daňová povinnost, podat daňové přiznání. Daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Daňová povinnost a povinnost zaplatit daň jsou dva různé pojmy. Pro jistotu pojem daňová povinnost není v zákoně dle Sagitu vůbec definována. Takže je dost dobře možné, že i v případě fakturace Googlu, kdy daň platí Google nám vzniká daňová povinnost, i když daň zaplatí někdo jiný a my nic nedlužíme. Jinak řečeno, nepodávám obecně nulové daňové přiznání k DPH. Nicméně, pokud proběhne plnění AdSense, tak bych daňové přiznání k DPH raději podala, ačkoli platba daně nebude žádná. Pokud by mi tato daňová povinnost vznikla, tak se plnění za AdSense zapisuje na řádek 21 souhrnného hlášení. DPH ale z plnění AdSense neplatíme (DPH odvede Google). Články na internetu v této problematice nejsou zcela jednotné ve výkladu.

Daňová povinnost identifikované osobě by mohla také vzniknout, pokud by tato identifikovaná osoba nakupovala ze zahraničí (viz článek portálu Pohoda Identifikovaná osoba podle zákona o DPH, cituji: „U přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku musí identifikovaná osoba přiznat DPH”.).

Souhrnné hlášení se podává měsíčně (pokud proběhlo plnění AdSense), nulové se nepodává. Daňové přiznání k DPH se podává podle zdaňovacího období (čtvrtletně nebo měsíčně). Jenže případné čtvrtletní zdaňovací období je v zákoně v § 99 definováno pouze pro plátce, ale my jsme už identifikovaná osoba. Tak bych raději podávala přiznání k DPH měsíčně společně se souhrnným hlášením.

Místo plnění

Podle § 9 odst. 1 zákona o DPH je místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání. Místem plnění je tedy Irsko. DPH v tomto případě přizná a odvádí společnost Google ve svém státě. Vy tedy budete vystavovat fakturu s „nulovým DPH“ (nejlépe vůbec DPH na faktuře neuvádět). Peníze, které Vám Google přiznal, jsou cenou bez DPH.

Náležitosti daňového dokladu

Daňový doklad (faktura) se vystavuje podle pravidel zákonů ČR, viz § 27 odst. 2 písm. a).

Ačkoli můžete být neplátci, tak jste asi povinni daňový doklad vystavit jako osoba povinná k dani podle § 28 odst. 2 písm. a. (nejsem si zde ale jistá, myslím, že text zákona je zde opět nesmyslně napsaný, protože tam píší, že povinná osoba uskutečňující plnění nemá v členském státě provozovnu a vzápětí tam je, že to dělá prostřednictvím této provozovny, což je blbost).

Možná by se dokonce nechalo částečně použít ustanovení z § 28 odstavce 5, které říká, že osoba povinná k dani může k vystavení daňového dokladu písemně zmocnit osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Pokud je zmocnění uděleno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. Smlouva s Google sice podepsána elektronickým podpisem není, vystavený doklad o platbě od Googlu náležitosti daňového dokladu nesplňuje, ale z hlediska smlouvy je pověřen Google vyúčtováním platby podle svého účetnictví.

Pro jistotu bych daňový doklad na AdSense vystavila a případně i poslala. Jako přílohu bych přidala vyúčtování platby od Google.

Podle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH daňový doklad musí obsahovat:

(1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:

 1. označení osoby, která uskutečňuje plnění,
 2. daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
 3. označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 4. daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 5. evidenční číslo daňového dokladu,
 6. rozsah a předmět plnění,
 7. den vystavení daňového dokladu,
 8. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
 9. jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 10. základ daně,
 11. sazbu daně,
 12. výši daně; tato daň se uvádí v české měně.

(2) Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje:

 1. odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,
 2. "vystaveno zákazníkem", je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu,
 3. "daň odvede zákazník", je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

Na daňový doklad je třeba pro fakturu Googlu uvést text "daň odvede zákazník". Pěkný a zároveň jediný vzor faktury pro Google jsem našla na stránkách Lucie Dubnové. Můžete se také nechat inspirovat...

Částka

Nyní již Google uvádí částku v české měně, takže již nevzniká problém s přepočtem cizí měny na Kč. Fakturu vystavíte a v lepším případě pošlete. Google o Vaše faktury asi stejně stát nebude, ale Vy byste je měli mít ve svém účetnictví nebo daňové evidenci...

Související článek

Další informace


Poznámka: Žádné informace uveřejněné zde nejsou míněny jako právní, účetní, daňové nebo investiční poradenství a nelze je za takové považovat. Uvádím zde pouze své názory a odkazy na informační zdroje. Samotné rozhodnutí je čistě na vás a na vaši odpovědnost. Doporučuji, abyste se poradili se svým daňovým poradcem.

Další články