Bankovnictví pro bankéře a klienty

Aktualizováno: 26. 4. 2020, datum vydání: 30. 4. 2011

Petr Dvořák: Bankovnictví pro bankéře a klienty

ISBN 80-7201-515-X

Obsah

 1. Předmluva
 2. Obchodní banky
 3. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát
 4. Bankovní systém
 5. Centrální banka
 6. Bankovní prostředí
 7. Charakteristika a systematizace bankovních produktů
 8. Klientské bankovní účty
 9. Platební systémy
 10. Směnky
 11. Platební produkty
 12. Depozitní produkty
 13. Zajištění úvěru
 14. Úvěrové produkty
 15. Alternativní formy financování
 16. Obchody s cennými papíry
 17. Obchody s deriváty
 18. Slovníček pojmů
 19. Rejstřík
 20. Literatura
 1. Předmluva
 2. Obchodní banky
  1. Role bank v tržní ekonomice
   1. Podíl přímého a nepřímého financování
  2. Charakteristika banky
   1. Ekonomická podstata banky
   2. Finanční zprostředkování
   3. Emise bezhotovostních peněz
   4. Provádění platebního styku
   5. Zprostředkovaní finančního investování
   6. Právní vymezení banky
  3. Bankovní licence
   1. Podmínky pro udělení bankovní licence v ČR
   2. Jednotná bankovní licence v rámci EU
   3. Geneze jednotné bankovní licence v EU
   4. Základní principy jednotné bankovní licence
   5. Obsah a význam jednotné bankovní licence
   6. Postup při zakládaní pobočky v jiném statě EU
   7. Výkon dohledu nad pobočkou v jiném členském státě EU
   8. Podmínky pro zřízení pobočky zahraniční banky ze země mimo EU
   9. Zánik bankovní licence
   10. Zánik bankovní licence odnětím
   11. Zánik bankovní licence zrušením banky s likvidací
  4. Kontrolní otázky
 3. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát
  1. Podstata bilance banky
   1. Rozvaha
   2. Podrozvaha
  2. Struktura bilance banky
   1. Struktura rozvahových aktiv
    1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
    2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
    3. Pohledávky za klienty
    4. Cenné papíry
    5. Účasti
    6. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
    7. Ostatní aktiva
    8. Pohledávky z upsaného základního kapitálu
    9. Náklady a příjmy příštích období
   2. Struktura závazků banky
    1. Podíl cizích a vlastních zdrojů
    2. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
    3. Závazky vůči klientům
    4. Závazky z dluhových cenných papírů
    5. Výnosy a výdaje příštích období
    6. Podřízené závazky
   3. Rezervy a opravné položky
    1. Podstata a obecné principy
    2. Opravné položky
    3. Rezervy
    4. Tiché rezervy
    5. Daňové aspekty rezerv a opravných položek
   4. Struktura vlastního kapitálu
    1. Způsoby tvorby kapitálu
    2. Funkce kapitálu
    3. Základní kapitál
    4. Rezervní fondy ostatní fondy ze zisku
    5. Emisní ážio
    6. Kapitálové fondy
    7. Oceňovací rozdíly
    8. Zisk a ztráta
   5. Podrozvaha banky
    1. Struktura podrozvahových položek
   6. Vykazovaní derivátů
    1. Účetní vymezeni derivátu a jejich členění
    2. Oceňovaní derivátů a jejich zobrazení v bilanci
  3. Základní struktura výkazu zisku a ztrát
   1. Výnosy a náklady z úroků a podobné výnosy a náklady
   2. Výnosy z akcií a podílů
   3. Výnosy a náklady z poplatku a provizí
   4. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací
   5. Ostatní provozní výnosy a náklady
   6. Správní náklady
   7. Odpisy, tvorba, použití a rozpuštění rezerv a opravných položek
   8. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
   9. Mimořádné výnosy a náklady
   10. Daň z příjmů
  4. Kontrolní otázky
 4. Bankovní systém
  1. Formy uspořádaní bankovního systému
   1. Jednostupňový bankovní systém
   2. Systémy odděleného bankovnictví
   3. Univerzální bankovní systémy
    1. Specializované segmenty v rámci univerzálního bankovnictví
  2. Mezibankovní trh
   1. Mezibankovní trh mezi centrální bankou a bankami
   2. Mezibankovní trh mezi bankami v ČR
    1. Obchody na trhu mezibankovních depozit
    2. Obchody s krátkodobými dluhopisy
    3. Obchody s deriváty
    4. Mezibankovní devizový trh
  3. Struktura českého bankovního systému
   1. Stavební spořitelny
   2. Hypoteční banky
   3. Spořitelní a uvěrová družstva (družstevní záložny)
   4. Specializované banky v českém bankovním systému
    1. Českomoravská záruční a rozvojová banka
    2. Česká exportní banka
  4. Kontrolní otázky
 5. Centrální banka
  1. Postaveni a cíle centrální banky
  2. Funkce centrální banky
   1. Emise hotovostního oběživa
   2. Banka pro ostatní banky
   3. Provádění měnové politiky
   4. Banka státu (vlády)
   5. Bankovní regulace a dohled
    1. Institucionální začleněni bankovní regulace a dohledu
    2. Nástroje bankovní regulace a dohledu
   6. Statistická činnost
   7. Zastupovaní státu v mezinárodních finančních institucích
  3. Bilance centrální banky
   1. Aktiva
    1. Zlato
    2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu
    3. Pohledávky vůči zahraničí včetně cenných papírů
    4. Pohledávky vůči tuzemským bankám
    5. Pohledávky vůči klientům
    6. Hmotný a nehmotný majetek
    7. Ostatní aktiva
   2. Pasiva
    1. Emise oběživa
    2. Závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu
    3. Závazky vůči zahraničí včetně cenných papírů v cizí měně
    4. Závazky vůči tuzemským bankám
    5. Vklady klientů
    6. Závazky vůči státu
    7. Rezervy
    8. Základní kapitál
    9. Fondy
    10. Zisk nebo ztráta
    11. Ostatní pasiva
  4. Nástroje centrální banky a jejich dopad na banky
   1. Repo obchody
    1. Dopad repo obchodu na banky
    2. Operace s cennými papíry
   2. Další uvěrové facility
   3. Depozitní facility
   4. Úrokové sazby centrální banky
    1. Dopad změn úrokových sazeb centrální banky na banky
    2. Úrokové sazby České národní banky
   5. Povinné minimální rezervy
    1. Dopad povinných minimálních rezerv na banky
   6. Konverze a swapy cizích měn
    1. Obchody ČNB na devizovém trhu
   7. Pravidla likvidity
   8. Uvěrové kontingenty a úrokové limity
  5. Kontrolní otázky
 6. Bankovní prostředí
  1. Charakteristika bankovního prostředí
  2. Bankovní prostředí v České republice
  3. Zákon o bankách
   1. I. Základní ustanoveni
   2. II. Licence
   3. III. Organizace banky
   4. IV. Provozní požadavky
   5. V. Účetnictví a obchodní dokumentace
   6. VI. Bankovní dohled a povinnost mlčenlivosti
   7. VII. Opatření k nápravě a pokuty
   8. VIII. Bankovní dohled na konsolidovaném základě
   9. IX. Nucená správa
   10. X. Odnětí licence
   11. XI. Likvidace banky
   12. XII. Společná ustanoveni
   13. XIII. Pojištěni vkladu
   14. XIV. Ustanoveni přechodná a závěrečná
  4. Podzákonné normy upravující podnikaní bank v ČR
   1. Kapitálová přiměřenost
    1. Metodika propočtu kapitálové přiměřenosti
    2. Kapitálová přiměřenost na konsolidovaném a individuálním základě
    3. Vymezeni kapitálu
    4. Kapitálové požadavky
    5. Limit kapitálově přiměřenosti na konsolidovaném základě
   2. Basel II
    1. Pilíř 1 - minimální kapitálové požadavky
    2. Pilíř II - Proces dohledu
    3. Pilíř III - Tržní disciplína
   3. Opatřeni ČNB, kterým se stanoví pravidla pro posuzovaní pohledávek
    1. Omezeni nabývaní některých druhu aktiv
   4. Opatření ČNB k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu systému banky
   5. Opatřeni, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňovaní informací bankami
  5. Opatřeni proti legalizaci výnosu z trestné činnosti
   1. Právní úprava
  6. Kontrolní otázky
 7. Charakteristika a systematizace bankovních produktů
  1. Charakteristické rysy bankovních produktu
   1. Nemateriální charakter
   2. Dualismus
   3. Vzájemná propojenost a podmíněnost
  2. Systematizace bankovních produktů
   1. Produkty dle odrazu v bilanci
   2. Produkty dle účelu použití
   3. Produkty dle klientského segmentu
  3. Cena bankovních produktů
   1. Druhy cen bankovních produktů
   2. Způsob stanoveni ceny
  4. Kontrolní otázky
 8. Klientské bankovní účty
  1. Druhy klientských bankovních účtů
  2. Běžný účet jako základní bankovní produkt
   1. Právní úprava
   2. Zřízení a vedeni běžného účtu
    1. Podmínky a náležitosti smlouvy o běžném účtu
    2. Majitel účtu
    3. Dispozice s prostředky na účtu
    4. Povinnosti banky
   3. Výnosy a náklady spojené s běžným účtem
   4. Zrušeni běžného účtu
   5. Význam z hlediska banky a klienta
  3. Bankovní tajemství
   1. Právní rámec a podstata bankovního tajemství
   2. Zákonem stanovené výjimky z bankovního tajemství
  4. Bankovní informace
   1. Bankovní informace poskytované jiným bankám
   2. Úvěrové registry
  5. Kontrolní otázky
 9. Platební systémy
  1. Právní úprava platebních systémů
  2. Klasifikace platebních systémů
  3. Korespondentský platební systém
  4. Clearingový platební systém
   1. Varianty clearingových platebních systémů
   2. Clearingový platební systém v ČR
    1. Geneze mezibankovního platebního styku v ČR
    2. Princip fungování systému
    3. Průběh zúčtování
    4. Opravné zúčtování
  5. Platební systémy v Evropě
   1. Platební systém Target
    1. Struktura systému TARGET
    2. Průběh platby přes TARGET
    3. TARGET 2
    4. Výhody platebního systému TARGET
  6. SWIFT
   1. Obsah swiftové zprávy
  7. Kontrolní otázky
 10. Směnky
  1. Charakteristika a základní druhy směnek
   1. Podstata směnky vlastni
   2. Podstata směnky cizí
   3. Směnky obchodní a finanční
   4. Podstatné náležitosti směnky
    1. Podstatné náležitosti cizí směnky
    2. Podstatné náležitosti vlastní směnky
    3. Směnečné doložky
  2. Směnečná práva a závazky
   1. Podmínky vzniku směnečných prav a závazků
   2. Dlužníci ze směnky
   3. Akcept směnky cizí
    1. Lhůty k předložení k akceptu
    2. Náležitosti akceptu
   4. Směnečné rukojemství (aval)
   5. Převod směnečných práv a závazků
    1. Rektasměnka
    2. Subjekty indosamentu
    3. Obsah indosamentu
    4. Účinky indosamentu
    5. Druhy indosamentu
  3. Placeni směnky
   1. Prezentační lhůta
   2. Způsob placeni směnky
   3. Směnečný postih
   4. Protest
    1. Protestní orgán
    2. Protestní listina
    3. Notifikační povinnost
    4. Rozsah postihových nároků
  4. Směnečné stejnopisy a opisy
   1. Stejnopis směnky
   2. Opis směnky
  5. Promlčení práv ze směnky
  6. Soudní vymáhaní nároku ze směnek
   1. Směnečné námitky
  7. Postup při ztrátě či zničení směnky
  8. Využití směnek
   1. Výhody směnek
  9. Kontrolní otázky
 11. Platební produkty
  1. Struktura platebního styku
  2. Hotovostní platební styk
   1. Formy bankovního hotovostního platebního styku
  3. Bankovní převody
   1. Právní úprava bankovních převodů
   2. Příkaz k úhradě
    1. Náležitosti příkazu k úhradě
    2. Pravidla pro realizaci převodů
    3. Druhy příkazu k úhradě
   3. Příkaz k inkasu
   4. Přeshraniční převody
  4. Šeky
   1. Náležitosti šeku
   2. Druhy šeku a způsoby jejich využití
    1. Šeky na řad, na jméno a na doručitele
    2. Šeky křížované
    3. Šeky k zúčtování
    4. Bankovní a soukromé šeky
   3. Průběh placeni šekem
   4. Cestovní šek
    1. Výhody a nevýhody cestovních šeků
  5. Platební karty
   1. Náležitosti platebních karet
    1. Vydavatelé karet
    2. Jméno držitele karty
    3. Číslo platební karty
    4. Doba platnosti karty
    5. Záznam dat
   2. Způsob a možnosti využití platebních karet
    1. Výběr hotovosti v bankomatech
    2. Přímé bezhotovostní placeni
    3. Výběr hotovosti na pobočkách bank
    4. Cash Back
   3. Průběh transakce provedené kartou a její zúčtování
   4. Druhy platebních karet
    1. Druhy karet z hlediska způsobu zúčtování
    2. Druhy karet z hlediska teritoria možného užití
    3. Druhy karet z hlediska držitele
    4. Co-branded a affinity karty
   5. Výhody platebních karet
  6. Platební prostředky elektronického bankovnictví
   1. Právní úprava vztahu mezi bankou a klientem u produktů elektronického bankovnictví
   2. Vymezeni platebních produktů elektronického bankovnictví
   3. Prostředky vzdáleného přístupu
   4. Elektronické peněžní prostředky
  7. Dokumentární akreditiv
   1. Princip dokumentárního akreditivu
   2. Právní úprava dokumentárních akreditivu
   3. Průběh dokumentárního akreditivu
    1. 1) Sjednaní podmínek akreditivu
    2. 2) Otevřeni akreditivu
    3. 3) Použiti (likvidace) akreditivu
   4. Druhy dokumentárních akreditivů
   5. Výhody a nevýhody akreditivu
  8. Dokumentární inkaso
   1. Princip dokumentárního inkasa
   2. Právní úprava dokumentárního inkasa
   3. Průběh dokumentárního inkasa
    1. Sjednaní inkasních podmínek
    2. Vystaveni inkasního příkazu
    3. Předložení dokumentů a zaplaceni
   4. Druhy dokumentárních inkas
   5. Výhody a nevýhody dokumentárních inkas
  9. Kontrolní otázky
 12. Depozitní produkty
  1. Úročení depozitních produktů
   1. Způsob stanoveni úrokových sazeb
   2. Nominální a reálné úrokové sazby
   3. Hrubé a čisté úrokové sazby
   4. Efektivní úroková sazba
  2. Struktura depozitních produktu
   1. Struktura vkladů
   2. Struktura dluhových cenných papírů
   3. Struktura přijatých úvěrů
  3. Vklady na běžných účtech
  4. Vklady na vkladových účtech
   1. Právní úprava
   2. Zřízení vkladového účtu a dispozice s vkladem
   3. Druhy vkladů na vkladových účtech
   4. Výše a způsob úročení vkladu na vkladových účtech
    1. Zdanění úrokových výnosů
   5. Význam pro banku
  5. Vklady na vkladních knížkách
   1. Charakteristika vkladu na vkladních knížkách
   2. Právní úprava vkladu na vkladnich knížkách
   3. Druhy vkladních knížek
   4. Dispozice s vkladem na vkladních knížkách
   5. Zrušení a umořeni vkladní knížky
   6. Výše a způsob úročeni
   7. Výhody pro klienta a banku
  6. Vklady v rámci stavebního spořeni
   1. Základní princip stavebního spořeni
   2. Právní úprava stavebního spořeni
   3. Průběh stavebního spořeni
    1. Spořeni
    2. Přiděleni úvěru
    3. Splaceni úvěru
   4. Statni podpora
   5. Výhodnost stavebního spořeni pro klienty
  7. Bankovní dluhové cenné papíry
   1. Bankovní dluhopisy
    1. Právní úprava
    2. Emise a splaceni dluhopisu
    3. Převoditelnost dluhopisu
    4. Způsoby stanoveni výnosu z dluhopisu
    5. Zdanění výnosu z dluhopisu
    6. Výhody a nevýhody z hlediska klienta a banky
   2. Hypoteční zástavní listy
    1. Právní úprava hypotečních zástavních listů
    2. Systémy kryti hypotečních zástavních listů
    3. Výhody pro investora a emitující banku
   3. Depozitní směnky
    1. Výnos z depozitních směnek
    2. Výhody a nevýhody pro klienta
  8. Pojištění vkladů
   1. Dopad pojištění vkladů na banky
   2. Nevýhody pojištění vkladů
   3. Systém pojištění vkladů v ČR
    1. Pojištěné vklady
    2. Fond pojištění vkladů
    3. Rozsah náhrady a pravidla jejího vyplaceni v ČR
  9. Kontrolní otázky
 13. Zajištění úvěrů
  1. Druhy (formy) úvěrového zajištěni
  2. Ručení
   1. Charakteristika ručení
   2. Právní úprava
   3. Vznik ručení
   4. Výkon ručení
   5. Zánik ručení
   6. Formy ručení
   7. Směnečné rukojemství
  3. Bankovní záruka
  4. Depotní směnka
  5. Další formy osobního zajištění
   1. Převzetí dluhu a přistoupeni k závazku
   2. Smluvní pokuta
   3. Dohoda o srážkách ze mzdy
   4. Ochranná prohlášení dlužníka
  6. Zástavní právo
   1. Charakteristika zástavního práva
   2. Druhy zastav
   3. Právní úprava zástavního práva
   4. Vznik zástavního práva
   5. Výkon zástavního práva
   6. Zánik zástavního práva
   7. Zástava movitých věcí
    1. Způsob využiti zástavy zboží
   8. Zástava nemovitostí
    1. Druhy nemovitostních zástav
    2. Srovnaní hypotéky a abstraktního hypotekárního dluhu
   9. Zástava cenných papírů
    1. Druhy cenných papírů využívaných jako zástavy
   10. Zástava pohledávek
   11. Zástava pohledávky zajištěné zástavním právem - právo podzástavní
  7. Zadržovací (retenční) právo
   1. Vznik zadržovacího práva
   2. Výkon a zánik zadržovacího práva
   3. Využití zadržovacího práva při zajištěni úvěru
  8. Postoupeni pohledávek
   1. Podstata postoupení pohledávek jako zajištění
   2. Právní úprava postoupeni pohledávek
   3. Vztah mezi postupovanými pohledávkami a poskytnutými úvěry
   4. Předmět, způsob a dopady postoupeni
   5. Druhy cesí
  9. Zajišťovací převod práva
   1. Právní úprava
   2. Vznik zajišťovacího převodu práva
   3. Výkon zajišťovacího převodu práva
   4. Zánik zajišťovacího převodu práva
  10. Kontrolní otázky
 14. Úvěrové produkty
  1. Struktura Bankovních úvěrových produktů
  2. Úvěrová smlouva jako zaklad úvěrového vztahu
   1. Zadost o úvěr
   2. Smlouva o úvěru
  3. Způsoby splácení úvěrů
   1. Jednorázově v době splatnosti
   2. Po uplynuti výpovědní lhůty
   3. Průběžné splácení
   4. V pravidelných splátkách
   5. V pravidelných anuitách
  4. Peněžní úvěry
   1. Kontokorentní úvěr
    1. Podstata a technika kontokorentního úvěru
    2. Splatnost úvěru
    3. Zajištěni
    4. Smlouva o úvěru
    5. Úročení kontokorentního úvěru
    6. Výhody a nevýhody kontokorentního úvěru
   2. Eskontní úvěr
    1. Podstata a technika eskontního úvěru
    2. Úvěrové riziko
    3. Úročení eskontního úvěru
   3. Negociační úvěr
   4. Hypoteční úvěry
    1. Výše hypotečního úvěru
    2. Doba splatnosti hypotečních úvěrů
    3. Způsoby čerpaní hypotečních úvěrů
    4. Způsoby splácení hypotečních úvěrů
    5. Úroková sazba z hypotečních úvěrů
    6. Státní podpora hypotečních úvěrů
   5. Spotřebitelské úvěry
    1. Právní úprava
    2. Vymezeni spotřebitelských úvěrů
    3. Druhy spotřebitelských úvěrů
    4. Úročení spotřebitelských úvěrů
    5. Splaceni spotřebitelských úvěrů
  5. Závazkové úvěry a záruky
   1. Akceptační úvěr
    1. Podstata a technika akceptačního úvěru
    2. Splatnost
    3. Účel a způsob použití
    4. Cena akceptačního úvěru
    5. Výhody akceptačního úvěru
   2. Remboursní úvěr
   3. Avalový (ručitelský) úvěr
    1. Druhy avalových úvěrů
    2. Úvěrová smlouva
    3. Cena avalového úvěru
   4. Bankovní záruka
    1. Podstata bankovní záruky
    2. Právní úprava
    3. Průběh bankovní záruky
    4. Postup při uplatnění záruky
    5. Převoditelnost záruk
    6. Druhy bankovních záruk
   5. Kontrolní otázky
 15. Alternativní formy financování
  1. Faktoring
   1. Charakteristika a předmět faktoringu
   2. Funkce faktoringu
   3. Průběh faktoringového případu
    1. Postup v době splatnosti pohledávky
   4. Průběh faktoringu v systému dvou faktorů
   5. Druhy faktoringu
    1. Druhy faktoringu z teritoriálního hlediska
    2. Druhy faktoringu z hlediska funkcí
    3. Druhy faktoringu z hlediska způsobu postoupení pohledávky
   6. Cena faktoringu
   7. Hlavni výhody faktoringu pro dodavatele
  2. Forfaiting
   1. Charakteristika a předmět forfaitingu
   2. Průběh forfaitingové operace
    1. Kontraktační fáze
    2. Realizační fáze
   3. Zvláštní varianty forfaitingu
    1. Dovozní forfaiting
    2. Finanční forfaiting
   4. Cena forfaitingu
   5. Výhody forfaitingu pro vývozce
  3. Projektové financovaní
   1. Charakteristika projektového financování
   2. Účastníci projektového financování
  4. Rizikový kapitál
   1. Charakteristika rizikového kapitálu
   2. Fáze financování formou rizikového kapitálu
    1. Vyhledávaní vhodných firem a projektů
    2. Finanční vstup do firmy a financování rozvoje
    3. Prodej majetkového podílu
   3. Výrobně vývojové fáze financované rizikovým kapitálem
  5. Kontrolní otázky
 16. Obchody s cennými papíry
  1. Vymezeni cenných papírů
  2. Emisní obchody
   1. Postup při emisi cenných papírů
   2. Příprava emise
   3. Umístění emitovaných cenných papírů
   4. Post-emisní operace
  3. Zprostředkovaní nákupu a prodeje cenných papírů
   1. Nakup a prodej cenných papírů
   2. Nakup na úvěr
   3. Krátký prodej
  4. Depotní obchody
   1. Úschova cenných papírů
   2. Správa cenných papírů
   3. Uložení cenných papírů
   4. Obhospodařovaní cenných papírů
  5. Kontrolní otázky
 17. Obchody s deriváty
  1. Vymezeni derivátu
   1. Právní vymezeni derivátu
  2. Druhy derivátů
   1. Deriváty podle druhu rizika a podkladového instrumentu
   2. Deriváty podle charakteru práva
   3. Deriváty podle formy obchodovaní
   4. Deriváty podle motivu využiti
  3. Forward rate agreement
   1. Podstata FRA
    1. Subjekty sjednávající FRA
    2. FRA-období
    3. Nominální hodnota FRA
    4. Referenční úroková sazba
   2. Plnění z FRA
    1. Vypořádaní FRA kontraktů
    2. Odvozeni výše plnění z FRA
   3. Ohodnocovaní a oceňovaní FRA
    1. Hodnota a cena pevných derivátových kontraktů
    2. Princip určení výše rovnovážné FRA-sazby
    3. Princip stanoveni hodnoty FRA
   4. Možnosti využití FRA
  4. Swapy
   1. Úrokové swapy
    1. Kupónové swapy
    2. Bazické swapy
   2. Měnové swapy
   3. Oceňovaní a ohodnocovaní swapů
    1. Cena úrokového swapu
    2. Hodnota swapu
  5. Financial futures
   1. Podstata financial futures
    1. Futures jako burzovní kontrakt
    2. Subjekty futures kontraktů
    3. Splatnost futures kontraktů
    4. Velikost futures kontraktů
    5. Druhy bazických instrumentů
    6. Cena futures kontraktů
   2. Průběh futures kontraktu
    1. Princip odvozeni výše marží u futures
    2. Princip denního vyrovnávaní zisku a ztrát
    3. Ukončení futures kontraktů
   3. Oceňovaní futures kontraktů
   4. Druhy futures
  6. Opce
   1. Charakteristika opcí
   2. Základní opční pozice
    1. Koupě kupní opce - long call
    2. Prodej kupní opce - short call
    3. Koupě prodejní opce - long put
    4. Prodej prodejní opce - short put
   3. Průběh burzovních opcí
   4. Oceňovaní a ohodnocovaní opci
    1. Vnitřní hodnota opce
    2. Časová hodnota opce
  7. Kontrolní otázky
 18. Slovníček pojmů
 19. Rejstřík
 20. Literatura

Další články