Ekonomie stučný přehled

Aktualizováno: 4. 9. 2020, datum vydání: 30. 5. 2012

Stáhněte si: vzorečky ke knížce.

Jena Švarcová: Ekonomie stručný přehled 2020/2021

Jde o učebnici určenou pro střední a vyšší odborné školy, která je vydávaná každý rok v novém vydání.

Ekonomie stručný přehled

Na stránkách Jeny Švarcové - vydavatelství CEED najdete informace ohledně makroekonomie, podnikové ekonomiky, podnikání a bankovnictví. Zde je obsah ze staršího vydání:

 1. Ekonomie jako věda
 2. Základní ekonomická východiska
 3. Základní ekonomické pojmy
 4. Subjekty národního hospodářství
 5. Podniková ekonomika
 6. Hospodářská politika
 7. Finanční trhy
 1. Ekonomie jako věda
  1. Ekonomie jako společenská věda
   1. Předmět ekonomie
   2. Ekonomie makro a mikro
   3. Vztah ekonomie k jiným vědám
 2. Základní ekonomická východiska
  1. Základní ekonomické systémy
  2. Historický vývoj ekonomických teorií
  3. Zákon vzácnosti a zákon ekonomie času
  4. Teorie potřeb
 3. Základní ekonomické pojmy
  1. Hospodářský proces
   1. Výroba, výrobní faktory, hranice produkčních možností
   2. Rozdělování a přerozdělování
   3. Směna
   4. Spotřeba
  2. Trh a jeho zákony
   1. Zboží, peníze
   2. Zákony trhu
   3. Konkurence, hospodářská soutěž
   4. Selhání trhu
  3. Ekonomika a neziskový sektor
  4. Hodnocení národního hospodářství
   1. Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt
   2. Čisté ekonomické bohatství
   3. Problematika šedé a černé ekonomiky
  5. Ekonomická rovnováha a ekonomický růstHospodářský cyklus
  6. Ceny a inflace
  7. Nezaměstnanost
  8. Světové trhy a mezinárodní obchod
   1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě
   2. MMF - Mezinárodní měnový fond
   3. Evropská unie
 4. Subjekty národního hospodářství
  1. Firmy a jejich právní formy
   1. Živnosti
   2. Obchodní zákoník, spojování podnikatelů se vznikem právnické osoby
    1. Obecná ustanovení obchodního zákoníku
    2. Obchodní společnosti a družstva
   3. Spojování podnikatelů bez vzniku právnické osoby
   4. Státní podniky
 5. Podniková ekonomika
  1. Zakládání podniku
  2. Majetková a kapitálová výstavba podniku
  3. Dlouhodobý majetek a technický rozvoj
   1. Členění dlouhodobého majetku
   2. Způsoby pořízení dlouhodobého majetku (DM)
   3. Oceňování DM a odepisování DM
   4. Evidence dlouhodobého majetku
   5. Reprodukce dlouhodobého majetku
   6. Technický rozvoj
  4. Zásobování a logistika
   1. Členění oběžného majetku firmy a jeho koloběh
   2. Zásady racionálního zásobování
   3. Plán zásobování
   4. Řízení zásob
   5. Právní stránka obchodních vztahů
   6. Logistika
   7. Evidence a doklady
  5. Výroba, jakost a inovace
   1. Příprava výroby, plán výroby
   2. Průběh výroby
  6. Marketing, prodej
   1. Historie vývoje marketingu
   2. Rozlišení pojmů marketing a prodej
   3. Informační systém marketingu
   4. Segmentace trhu
   5. Strategické plánování v marketingu
   6. Marketingový mix (výrobek, cena, propagace, distribuce)
   7. Prodej
  7. Ekonomický informační systém a účetnictví
   1. Kalkulace
   2. Účetnictví
    1. Aktiva a pasiva
    2. Náklady a výnosy
    3. Rozpis rozvahy do soustavy účtů a postupy účtování v průběhu účetního období
    4. Směrná účtová osnova, účtový rozvrh
   3. Účtování o majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech, výnosech
    1. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
    2. Účtová třída 1 - Zásoby
    3. Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční úvěry
    4. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
    5. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
    6. Účtová třída 5 - Náklady
    7. Účtová třída 6 - Výnosy
    8. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
   4. Inventarizace
   5. Daňová evidence
   6. Financování firmy
  8. Personalistika
  9. Management
   1. Definice managementu a manažera
   2. Role manažera
   3. Manažerské funkce
    1. Plánování
    2. Organizování
    3. Výběr, rozmisťování a hodnocení pracovníka
    4. Vedení lidí
    5. Kontrola
   4. Historie managementu
  10. Informační systém podniku
  11. Podnik a odbory
 6. Hospodářská politika
  1. Funkce státu a jeho nástroje
  2. Daňový systém
   1. Daň z přidané hodnoty
   2. Spotřební daň
   3. Daň z příjmu
   4. Daň silniční
   5. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti
   6. Daň z nemovitosti
  3. Sociální a zdravotní pojištění
  4. Celnictví
  5. Transformace ekonomiky ČR 1990 - 2007
 7. Finanční trhy
  1. Struktura FT
  2. Peněžní trh
  3. Kapitálový trh
  4. Burzy a burzovní obchody
  5. Bankovnictví
  6. Pojišťovnictví
   1. Trh pojišťovacích služeb
   2. Životní pojištění a penzijní připojištění
  7. Jiné formy finančních produktů

Další články