Pojištění profesní odpovědnosti a OSVČ

Aktualizováno: 22. 9. 2017, datum vydání: 27. 10. 2011

Pojištění profesní odpovědnosti v návaznosti na pojištění OSVČ v oblasti poskytování software a poradenství v oblasti software.

1 Pojištění profesní odpovědnosti

1.1 Pojištění průmyslu a podnikatelů

Pojištění profesní odpovědnosti spadá do pojištění podnikatelů. Jedná se o povinně smluvní pojištění odpovědnosti. Konkrétně České asociace pojišťoven zařazuje pojištění profesní odpovědnosti mezi „pojištění průmyslu a podnikatelů“ a ve svých statistikách ho nazývá povinné pojištění odpovědnosti u vybraných povolání.

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, která vyžaduje určité odborné znalosti. Jde o škody vzniklé v důsledku vadného poskytnutí odborných služeb. Pro vybrané profese je typické, že svojí činností mohou způsobit třetí osobě značnou škodu.

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu je určeno převážně pro odborné profese jako jsou advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, notáři, pojišťovací agenti, makléři a další. Těmto profesím zákon přímo ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu.

1.2 Povinně smluvní pojištění profesní odpovědnosti

Konkrétně se jedná o pojištění: advokáta (85/1996 Sb.), auditora (254/2000 Sb.), autorizované osoby (22/1997 Sb.), autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě (360/1992 Sb.), daňového poradce (523/1992 Sb.), dražebníka (26/2000 Sb.), energetického auditora (406/2000 Sb.), lékaře, stomatologa a lékárníka (220/1991 Sb.), nestátního zdravotnického zařízení (160/1992 Sb.), notáře (358/1992 Sb.), oceňovatele majetku (455/1991 Sb.), osoby pověřené výkonem soc. právní ochrany dětí (359/1999 Sb.), patentovaného zástupce (237/1991 Sb.), pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (159/1999 Sb.), pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře a pojišťovacího agenta (363/1999 Sb.), poskytovatele některých investičních služeb (591/1992 Sb.), provozovatele drážní dopravy na dráze regionální a celostátní (266/1994 Sb.), provozovatele námořního plavidla (23/1962 Sb.), při výkonu práva myslivosti (23/1962 Sb.), soudního exekutora (120/2001 Sb.), správce konkurzní podstaty (328/1991 Sb.), veterinárního lékaře (381/1991 Sb.), vzniklé v důsledku závažné havárie (353/1999 Sb.), z provozu jaderných zařízení (18/1997 Sb.), z provozu letadla a poskytování letové prov. služby (49/1997 Sb.), z provozu plavidla definovaného vyhláškou (114/1995 Sb.), z provozu vozidla (168/1999 Sb.), zadavatele klinického hodnocení veterinárního léčiva (79/1997 Sb.), zadavatele klinického hodnocení zdravotnického prostředku (123/2000 Sb.).

1.2.1 Příklad pojistných limitů a výše pojištění u vybraných profesí:

Limit pojištění si klient domlouvá s pojišťovnou sám. Zákon v některých případech určuje minimální limit.

 • Samostatný advokát
  • Advokát může mít pojištění sjednáno individuálně, nebo hromadně. Pokud je advokát pojištěn na základě rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi Generali Pojišťovna a.s. a Advokátní komorou, tak výše ročního pojistného advokáta činí 4 600 Kč. Toto pojistné se vztahuje na minimální limit pojistného plnění 3 000 000 Kč.
 • Daňový poradce
  • Daňový poradce může mít individuální pojištění, nebo pojištění v rámci rámcové pojistné smlouvy, kterou má Komora daňových poradců u Kooperativy. Minimální výše pojistky organizované Komorou je 500 000 korun, ale lze se připojistit na vyšší částky. Obecně minimální limit pojistného plnění zde zákon neukládá. Limit plnění stanovuje sám pojištěný.

1.3 Dobrovolné pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti lze sjednat i nepovinně (např. v případě rozhodců, soudních znalců a odhadců, účetních, projektantů, tlumočníků, překladatelů apod.). Bohužel pojišťovny mají obvykle ve svých smluvních pojistných podmínkách pojištění profesní odpovědnosti připraveno pouze pro zákonnou odpovědnost. Pokud nejste ve vybraných zákonem daných profesích, je nutné s pojišťovnami jednat naprosto individuálně, a je možné, že budete jako OSVČ odmítnuti.

2 Předmět pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění se týká především činností charakteru duševní práce. Předmětem pojištění je profesní omyl, v jehož důsledku vznikne obvykle finanční škoda, za kterou pojištěný na základě právního předpisu odpovídá.

Pojištění může krýt následující rizika:

 • Škody vzniklé jinému na životě nebo zdraví
 • Škody vzniklé poškozením či zničením věci
 • Finanční škody vyplývající ze škody na životě, zdraví, věci
 • Čistě finanční škody (převážně)

Obvykle lze sjednat i různá další připojištní (např. na škodu na věcech převzatých, na škodu způsobenou přenosem některých nemocí, na škodu z provozu kanceláře, ordinace apod.).

Při sjednání pojištění je zapotřebí si pečlivě přečíst pojistné podmínky. Ty jsou většinou rozděleny na všeobecné a doplňkové (zvláštní). Další specifická ujednání mohou být přímo předmětem pojistné smlouvy.

2.1 Výluky z pojištění

Je třeba dbát hlavně na výluky z pojištění. Výluka je to, co je vyloučeno z pojištění. Typicky se pojištění nevztahuje např. na:

 • škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí
 • škody z odpovědnosti převzatou nad rámec stanovený právním předpisem nebo danou ve smlouvě
 • na pokuty a penále
 • zákonnou odpovědnost za vady výrobku (např. za zmetky dle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku) a odpovědnosti z prodlení
 • škody způsobené vadným výrobkem (na to je speciální pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem)
 • škody vzniklé z pracovněprávních vztahů (to řeší pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání)
 • škodu způsobenou provozem vozidla

Typicky ve výlukách jsou vyjmenovány události, které buď řeší jiná pojištění, nebo je pojišťovny vůbec nepojišťují.

Přesná konkrétní nabídka a rozsah pojištění a připojištění závisí přímo na pojišťovně.

3 Právní zastoupení ve věci náhrady škody

Pojištění obvykle do určité míry kryje náklady právního zastoupení vynaložené v souvislosti s obranou proti uplatněnému nároku na náhradu škody. Bývají to náklady na obhajobu bohužel pouze do úrovně prvního stupně řízení a náklady na řízení o náhradě škody. Toto jde ruku v ruce s tím, že se musíte řídit pokyny pojišťovny. Musíte nahlásit škodu pojišťovně a musíte postupovat v řízení o náhradě škody dle pokynů pojišťovny. Nesmíte například sami bez dohody s pojišťovnou uzavřít smír či dohodu o narovnání, máte povinnost se odvolat apod. Konkrétní podmínky stanovuje pojišťovna ve svých smluvních podmínkách.

Případné spory mezi pojistitelem a pojištěným obvykle řeší soud, případně rozhodčí řízení.

4 Pojišťovny poskytující pojištění profesní odpovědnosti

4.1 Česká asociace pojišťoven

Podle výroční zprávy za rok 2010 České asociace pojišťoven toto pojištění poskytují tyto pojišťovny:

Pojišťovny, které poskytují konkrétní pojištění profesní odpovědnosti lze zjistit také za stránek České asociace pojišťoven, a to v průvodci pojištěním v přehledu pojistných produktů.

Z hlediska podílu na pojistném trhu lze obecně doporučit Českou pojišťovnu či pojišťovnu Kooperativa. Jsou to dvě největší pojišťovny na našem trhu. Vzhledem k tomu, že Česká pojišťovna mi neudělala nabídku, tak bych dle osobní zkušenosti volila Kooperativu či jinou pojišťovnu například podle přehledu pojišťoven roku uvedeném níže.

4.2 Pojišťovna roku 2016 – pojištění průmyslu a podnikatelů

 1. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
 2. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
 3. Allianz pojišťovna, a.s.
 4. Česká pojišťovna, a.s.
 5. UNIQA pojišťovna, a.s.

4.3 Česká pojišťovna

U České pojišťovny je v základním rozsahu pojištění pokryta odpovědnost za škody vzniklá z provozu kanceláře, ordinace, tak v souvislosti s výkonem profesní činnosti:

 • na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví)
 • na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci)
 • finanční (ve většině případů)

Česká pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti za škodu osobám vykonávajícím tyto profese:

 • auditor, daňový poradce, účetní
 • advokát
 • zprostředkovatel pojištění
 • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě
 • dražebník
 • oceňovatel majetku
 • zadavatel klinického hodnocení
 • insolvenční správce
 • veterinář a veterinární technik
 • lékaři a zdravotnická zařízení
 • autorizovaná osoba

Na stránkách České pojišťovny jsou dále k dispozici pojistné podmínky, kterými se pojištění řídí:

 • Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005
 • Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu DPPI 2005

4.4 ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna má velice pěkně připravenou nabídku pojištění odpovědnosti. Má připraveny specifické pojistné podmínky pro různá povolání. Např. Pojištění profesní odpovědnosti za škodu auditorů, daňových poradců a účetních.

4.5 Generali Pojišťovna

Také na stránkách Generali Pojišťovny najdete kompletní pojistné podmínky. Generali Pojišťovna má například specifikovanou výluku na škody z poskytování software, hromadného zpracování dat a internetových služeb.

5 Specifikum pojištění OSVČ a podnikatelů

Pro OSVČ mohou celkově připadat v úvahu tato pojištění:

 • Zákonné pojištění – jedná se o pojištění za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání u zaměstnance, kterého by podnikatel zaměstnával (§ 205d z. č. 65/1965 Sb.).
 • Povinně smluvní pojištění (pojištění profesní odpovědnosti)
 • Dobrovolná – obecná pojištění odpovědnosti (pojištění podnikatelských rizik)

Opět souhrnný přehled pojištění průmyslu a podnikatelů včetně pojišťoven najdeme v přehledu pojistných produktů ve výroční zprávě České asociace pojišťoven.

5.1 Česká pojišťovna

Česká pojišťovna nabízí pro drobné podnikatele, živnostníky pojištění JISTOTA. Jedná se o kombinaci širokého krytí rizik. V balíčku je pojištění majetku a profesní odpovědnost. V rámci programu JISTOTA můžete sjednat:

 • Pojištění movitých věcí (sdružený živel, vodovodní škody, indukce a přepětí, odcizení, vandalismus, přeprava peněz, škody na elektronických zařízeních)
 • Pojištění vlastních i pronajatých nemovitostí (sdružený živel, vodovodní škody, odcizení, vandalismus, náraz dopravního prostředku)
 • Pojištění odpovědnosti (škody na majetku a zdraví třetích osob, čisté finanční škody, odpovědnost za výrobek, škody na převzatých a užívaných věcech, náklady zdravotní pojišťovny, regresní náhrady nemocenské)
 • Pojištění přerušení provozu (zisk a stálé náklady)

Česká pojišťovna má k tomuto pojištění k dispozici na stránkách pojistné podmínky.

5.2 Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna nabízí pojištění malých a středních podnikatelů – TREND či START PLUS obdobného rozsahu.

Program TREND pojišťovny Kooperativa:

 • Pojištění majetku (živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu, pojištění nemovitosti, stavebních součástí a příslušenství, skel, zásob, provozních nebo výrobních zařízení, pronajatých nebo vypůjčených věcí, věcí převzatých, cenností, uměleckých děl a starožitností, dokumentace)
 • Pojištění přepravovaných věcí (pojištění posla, věcí během silniční dopravy)
 • Pojištění odpovědnosti za škodu (základní pojištění obecné odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, na věcech převzatých, na cizích věcech užívaných, náhrady nákladů zdravotní pojišťovny, škodu způsobenou požárem nebo výbuchem)
 • Pojištění technických rizik (pojištění přerušení provozu, strojních zařízení, elektronických zařízení)

Kooperativa má k těmto pojištěním na svých stránkách prospekty a u pojištění START PLUS i pojistné podmínky.

5.3 ČSOB Pojišťovna

Nabízí pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob. Pojistné podmínky jsou k dispozici na www stránkách. Bohužel je z pojištění vyjmuto používání softwarových systémů, internetu, e-commerce, dat…

6 Osobní návštěva pojišťoven

Navštívila jsem dvě největší pojišťovny: Kooperativu a Českou pojišťovnu. Sdělila jsem jim, že dělám referát a článek do předmětu Pojišťovnictví, a že zároveň podnikám, proto bych eventuálně mohla mít zájem o pojištění. Řekla jsem jim, že mne zajímají nějaké otázky ohledně pojištění profesní odpovědnosti a dále pojištění OSVČ – konkrétně nějaké pojištění, které by mi krylo rizika plynoucí z vývoje software na zakázku. Jsem OSVČ, živnostenský list mám na „Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software“.

Bohužel obě pojištění jsou tak specifická, že lidé za přepážkou mi nebyli příliš schopni poskytnout konkrétní informace, které jsem potřebovala, a které jsem se z prospektů nedozvěděla.

Důvodem je zřejmě to, že tato pojištění u zákonem daných profesí se uzavírají vesměs hromadně (např. komory uzavírají rámcové pojistné smlouvy) a nikoli individuálně. Pro pojišťovny jsou pojištění ostatních OSVČ zřejmě dosti riziková a pravděpodobně málo žádaná.

6.1 Kooperativa pojišťovna

V pojišťovně Kooperativa byli ochotnější a přišla jsem prakticky ihned na řadu. Našla jsem tam i prospekty pro pojištění podnikatelů START PLUS a TREND. Paní za přepážkou mi bohužel nebyla patřičně schopna zodpovědět mé dotazy, a tak si zavolala specialistku. Ta mi ochotně zpracovala nabídku, předala smluvní podmínky i vizitku, pro případ, že bych měla o pojištění zájem.

6.1.1 Pojištění profesní odpovědnosti

K pojištění profesní odpovědnosti mi sdělila, že se sjednává individuálně, že nemají žádné specifické smluvní podmínky, které by mi mohla ukázat. S každým pojistníkem vyplňují předem dotazník, který se týká jeho oboru činnosti. Mají předpřipravené různé dotazníky pro různé obory. Tento vyplněný dotazník následně posílají na centrálu, tam ho vyhodnotí a zpracují konkrétní nabídku pojištění. Pojištění profesní odpovědnosti nabízejí jednak pro ty, co musí být pojištěni ze zákona, ale mohou prý o něj požádat i jiné profese. Pokud by šlo o nějaký specifický obor, museli by to konzultovat s centrálou.

6.1.2 Pojištění OSVČ

Pro pojištění podnikatelů mi na požádání dali pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik TREND 7. Dokonce mi pani zpracovala konkrétní nabídku pro můj druh činnosti „Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software“. Konkrétní nabídky se liší podle druhu činnosti. Prý se při sjednání pojištění předkládá zápis do obchodního rejstříku či živnostenský list. Pro poskytování software s ročními příjmy do 10 mil. Kč, s limitem pojištění 1 000 000 Kč a spoluúčastí 2 500 Kč mi vyšlo roční pojistné 2 445 Kč. Šlo o pojištění odpovědnosti za škodu – základní. Limit pojištění a spoluúčast byla volitelná položka. Když jsem se ptala na pojištění na vady výrobku, tak mi sdělila, že k tomuto druhu činnosti toto pojištění není nabízeno. Také pojištění nekryje ztrátu dat. Na ztrátu dat prý vůbec žádné pojištění neposkytují. Po přečtení pojistných podmínek pojištění odpovědnosti za škodu TREND 7 jsem se dozvěděla, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku či vadou vykonané práce je poskytováno pouze pokud je ujednáno v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Cituji z prospektu pojištění TREND:

Jste-li výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem, odpovídáte podle zákona uživateli za škodu způsobenou vadou Vašeho výrobku. Škodou způsobenou vadou výrobku se rozumí škoda vzniklá jeho použitím, a to na životě, zdraví nebo na věci jiné, než je vadný výrobek. Výrobek se považuje za vadný, jestliže jeho užití nezaručuje z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat. Za vadný výrobek se považuje i vada vykonané práce, která se projeví po jejím předání. Pojištění se nevztahuje na reklamace (odpovědnost za vadu vlastního výrobku). Toto pojištění nenahrazuje smluvní pojištění profesní odpovědnosti.

6.2 Česká pojišťovna

Zde čekalo více lidí. Když jsem pani na přepážce sdělila, že zpracovávám referát, a že bych měla pár dotazů a případně zájem o pojištění, tak mi sdělila, že OSVČ vůbec nedělají. Nebyla jsem pro ni klient. Já jí oporovala, že na webu České pojišťovny mají nabídku, a že jsem četla prospekty i pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti. Vůbec mi nechtěla poskytnout žádné ani obecné informace, a to ani po té, co jsem jí dala najevo, že už dost informací znám. Jedním slovem – „neochota“. Vůbec se se mnou nechtěla bavit a snažila se mne odbýt. Pouze mi sdělila, že pokud by například šlo o účetní, která je zaměstnaná, tak že by ji pojistili v rámci pojištění z výkonu povolání (tj. do 4,5 násobku výplaty). Pokud by byla OSVČ, tak že to na pobočce nedělají. Dala mi telefonický kontakt na pani specialistku, která se tímto pojištěním (profesní odpovědnosti či OSVČ) prý zabývá. Narovinu mi řekla, že neví, zda se se mnou ta pani vůbec bude bavit, protože je to obchodní zástupce. Snažila jsem se paní 2x dovolat, ale nezvedla mi telefon. Po té, co jsem se ji pokusila najít na internetu, tak jsem zjistila, že jde o zprostředkovatele pojištění České pojišťovny.

Prospekty k těmto pojištěním na přepážkách vůbec žádné neměli.

6.3 Závěr

Pojistka, která by přímo pokrývala vady (reklamace, záruky) na dodaném výrobku pravděpodobně vůbec není poskytována. Existují však pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadnou výrobku. Software je navíc specifický a nelze brát čistě ani jako službu, ani jako typický výrobek – je poskytována licence. Zatím jsem našla jediné pojištění, které se přímo zabývá touto problematikou, a to pojištění společnosti CHARTIS EUROPE S.A., která nabízí přímo pojištění profesní odpovědnosti pro obor informačních technologií.

7 Obdobná jiná pojištění, která kryjí škody

7.1 Pojištění odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění profesní odpovědnosti nesmíme zaměňovat s pojištěním odpovědnosti za škodu občanů:

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání „tzv. pojistka na blbost“
  • toto pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
  • jde o škodu, za kterou odpovídá zaměstnanec podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu
  • zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu za neúmyslně způsobenou škodu až do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku
  • účelem tohoto pojištění je chránit zaměstnance právě pro případ takových škod
 • Pojištění odpovědnosti za škody z běžného občanského života
  • jde například o pojištění domácnosti nebo pojištění rodinného domu

Pojištění profesní odpovědnosti je samostatný druh pojištění a patří mezi pojištění podnikatelů, nikoli občanů.

7.2 Pojištění odpovědnosti managementu

Mezi další obdobná pojištění ještě patří:

 • pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a mangementu
  • Jedná se o pojištění podnikatelů určené převážně pro členy představenstva, členy dozorčí rady, jednatele nebo prokuristy společnosti. Právo na náhradu škody, které může společnost uplatnit vůči členům svých orgánů totiž není omezeno částkou 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku těchto osob, ale je omezeno pouze výší škody.

Další články