Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným

Aktualizováno: 19. 11. 2019, datum vydání: 24. 3. 2012

Hana Březinová, Pavel Štohl: Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným

Obsah

 1. Společnost s ručením omezeným jako podnikatelský subjekt a porovnání s podnikáním fyzické osoby
 2. Založení a vznik společnosti s r. o.
 3. Právní úprava jednatelů a jejich odměňování
 4. Příjmy společníků
 5. Půjčky do společnosti od společníků a jiných osob a půjčky ze společnosti
 6. Vlastní kapitál společnosti v účetních a daňových souvislostech
 7. Peněžité a nepeněžité vklady společníků do společnosti
 8. Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti
 9. Příplatky mimo základní kapitál
 10. Účetní uzávěrka ve společnosti s r. o. a úprava výsledku hospodaření na základ daně
 11. Rozdělení výsledku hospodaření společnosti s ručením omezeným
 12. Účast a zánik účasti společníka ve společnosti
 13. Zrušení a zánik společnosti
 14. Řešení úloh
 1. Společnost s ručením omezeným jako podnikatelský subjekt a porovnání s podnikáním fyzické osoby
  1. Založení a vznik podnikatelského subjektu
  2. Výdaje vynaložené před vznikem podnikatelského subjektu
  3. Ručení za závazky podnikatelského subjektu
  4. Způsob a evidence podnikatelské činnosti
  5. Daňové (resp. odvodové) zatížení
  6. Odměna za práci
  7. Vlastnictví obchodního majetku
 2. Založení a vznik společnosti s r. o.
  1. Společenská smlouva
  2. Vklady společníků při založení společnosti
  3. Vznik společnosti - zahajovací rozvaha a otevření účetních knih
  4. Účtování zřizovacích výdajů
  5. Vstup nového společníka do společnosti
 3. Právní úprava jednatelů a jejich odměňování
  1. Uzavření smluv s jednateli
  2. Odměňování jednatelů
  3. Cestovní náhrady při výkonu funkce jednatele
 4. Příjmy společníků
  1. Příjmy ze závislé činnosti
  2. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
  3. Příjmy z podílů na zisku
  4. Daňová optimalizace výše mzdy společníka v porovnání s podíly na zisku
 5. Půjčky do společnosti od společníků a jiných osob a půjčky ze společnosti
  1. Půjčky do společnosti od společníka a jiných osob
  2. Půjčka společníkovi ze společnosti
 6. Vlastní kapitál společnosti v účetních a daňových souvislostech
  1. Vlastní kapitál jako rozdílová veličina
  2. Struktura vlastního kapitálu s. r. o.
  3. Daňová uznatelnost úroků ve vazbě na výši vlastního kapitálu
 7. Peněžité a nepeněžité vklady společníků do společnosti
  1. Vklady do základního kapitálu
  2. Peněžité vklady
  3. Nepeněžité vklady
 8. Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti
  1. Zvýšení základního kapitálu
  2. Snížení základního kapitálu
 9. Příplatky mimo základní kapitál
  1. Rezervní fond
  2. Příplatek mimo základní kapitál
  3. Půjčka versus příplatek
 10. Účetní uzávěrka ve společnosti s r. o. a úprava výsledku hospodaření na základ daně
  1. Nejdůležitější uzávěrkové operace
  2. Sestavení účtu Zisků a ztrát a Konečného účtu rozvažného
  3. Úprava výsledku hospodaření na základ daně
 11. Rozdělení výsledku hospodaření společnosti s ručením omezeným
  1. Transformace disponibilního výsledku hospodaření na výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
  2. Zákonné povinnosti
  3. Úhrady ztráty za minulá období
  4. Příděly do fondů ze zisku
  5. Nerozdělený zisk za minulá léta
  6. Vrácení příplatku společníkům
  7. Úhrada ztráty za minulé účetní období
 12. Účast a zánik účasti společníka ve společnosti
  1. Obchodní podíl
  2. Nakládání s obchodním podílem
  3. Zánik účasti společníka
 13. Zrušení a zánik společnosti
  1. Dobrovolné zrušení s. r. o.
  2. Nucené zrušení s. r. o.
  3. Zrušení s. r. o. ve vazbě na konkurs
  4. Zrušení společnosti s právním nástupcem (přeměna)
  5. Zánik společnosti
 14. Řešení úloh

Tuto literaturu mám zakoupenu.

Další články