Pojištění domácnosti a nemovitostí

Aktualizováno: 22. 9. 2017, datum vydání: 12. 4. 2012

1 Neživotní pojištění

Pojištění domácnosti a pojištění nemovitostí je jedním ze základních produktů neživotního pojištění. Patří mezi neživotní majetková pojištění. Většina smluvních podmínek pro pojištění domácnosti i nemovitosti je dosti podobná či shodná.

Rozdělení typů pojištění

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti, učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti, ISBN 978-80-254-4207-4

2 Pojištění domácnosti

2.1 Předmět pojištění

Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří zařízení domácnosti. Jedná se o pojištění celé domácnosti – nábytku, koberců, spotřebičů, sportovního vybavení, hudebních nástrojů, obrazů, cenností atd. Pojištění domácnosti ochrání vybavení Vašeho bytu a věci osobní potřeby.

Pojistit lze:

 • movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti. Jde o věci, které jsou majetkem členů domácnosti, a dále o cizí věci, které členové domácnosti oprávněně užívají;
 • příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu.

Předmětem pojištění obvykle nejsou např.:

 • věci převzaté za účelem poskytnutí služby,
 • věci podnájemníků a hostů,
 • motorová a přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou,
 • individuálně zhotovené zvukové, obrazové, datové a jiné záznamy…

Při sjednávání pojištění je třeba dbát právě i na tyto výluky z pojištění (tj. na to, co předmětem pojištění naopak není). Pokud jste například v záplavové oblasti, tak Vás pojišťovna nepojistí na povodeň.

Mne, jako podnikatele, například zajímalo pojištění věcí určených k podnikání, které může mít podnikatel u sebe v bytě. Zajímalo mne, zda pojištění domácnosti tyto věci pokrývá, či nikoli. Tak, například Česká pojišťovna má ve výluce věci sloužítí k podnikání oprávněných osob. Pokud chcete mít tyto věci součástí pojištění, musíte se s pojišťovnou extra dohodnout. Kooperativa je v tomto směru vstřícnější – jak varianta PRIMA, tak i KOMFORT má pojištěny věci soužící k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání do určité výše (varianta PRIMA do výše 30 000 Kč a varianta KOMFORT do výše 60 000 Kč). Při osobní návštěvě mi bylo sděleno, že tam patří i věci sloužící k podnikání. Pojišťovny také extra nabízí pojištění podnikatelů, které Vám může pokrýt daný majetek. Nicméně, pokud podnikáte přímo u sebe doma, je třeba na tyto věci dát pozor a případně je extra zahrnout do smlouvy.

3 Pojištění nemovitosti

3.1 Předmět pojištění

Pojištění nemovitosti je určeno k ochraně nemovitostí – například domy, byty či chalupy. Součástí pojištění mohou být i garáže, půdní vestavby, bazén či skleník.

Pojistit lze:

 • trvale obývaný rodinný dům včetně jeho stavebních součástí, příslušenství a přípojek,
 • přechodně obývanou rekreační budovu včetně stavebních součástí, příslušenství a přípojek.

Podobně jako nemovitost lze pojistit přímo byt či nebytový prostor, nebo celé bytové domy. Nabídka pojištění je dosti pestrá a rozsáhlá.

Pojištění domácnosti je určeno na vybavení bytu, pojištění nemovitosti chrání přímo danou nemovitost.

4 Pojistná nebezpečí pro pojištění domácnosti i nemovitosti

Pojištění se vztahuje převážně na živelná pojistná nebezpečí. Nicméně pojištěno je také odcizení, vandalismus, přepětí, podpětí, únik vody apod.

Mezi typická pojistná nebezpečí například patří: požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním, loupež, povodeň, záplava, sesuv hornin, zemin, lavin, tíha sněhu, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, náraz vozidla, zemětřesení, přepětí, podpětí, vandalismus, rozbití skla (nepojištěným nebezpečím), vniknutí atmosférických srážek…

Konkrétní pojistná nebezpečí krytá pojištěním jsou součástí smluvních podmínek dané pojišťovny a mohou se lišit. Pojišťovny obvykle nabízí různé varianty pojištění, které se liší právě rozsahem pokrytí pojistných nebezpečí. Čím rozsáhlejší objem pojistných nebezpečí, tím je obvykle cena pojištění dražší.

5 Výše pojistného plnění

Výše plnění se odvíjí od výše pojistné částky, výše škody a od limitů určených v pojistné smlouvě. Limity jsou určeny jednak jako souhrnné, dále pro určité druhy majetku. Limit plnění pojišťovny také ovlivňuje stupeň zabezpečení bytu či nemovitosti. Nemá smysl mít pojištění na miliony, když máte lidově řečeno mizerné dveře. Pojistné plnění se následně vyplácí:

 • v nových cenách (cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc znovu pořídit),
 • v časových cenách (cena, která zohledňuje opotřebení),
 • v cenách obvyklých (prakticky tržní cena).

Použitá cena záleží na podmínkách smlouvy. Pro pojištění domácnosti i nemovitosti se většina plnění vyplácí v nových cenách. Nicméně u movitých věcí v momentě, kdy daná věc je opotřebena např. z 50 % (resp. 30 % u nábytku), tak se obvykle používá časová cena.

6 Výše pojistného

Pojistník je povinen platit pojistné. Jeho výši ovlivňují např. faktory:

 • pojistná částka – celková hodnota domácnosti (pojišťovna může mít stanovenou určitou minimální částku, od které Vás vůbec pojistí)
 • velikost plochy domácnosti
 • lokalita
 • výše spoluúčasti (čím je vyšší Vaše spoluúčast, tím je pojistné nižší)
 • zabezpečení domácnosti
 • bezeškodní průběh (pojišťovny poskytují slevy na pojistném při bezeškodním průběhu)

7 Pojistná událost

Při pojistné události je zapotřebí co nejrychleji kontaktovat pojišťovnu a řídit se jejími pokyny. Pokud je zapotřebí odstranit co nejrychleji škodu ještě před příjezdem pracovníka pojišťovny, tak je zapotřebí pořídit dokumentaci události, zajistit svědky apod.

8 Obvyklá připojištění

Při sjednávání pojištění domácnosti Vám typicky pojišťovna nabídne pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě. Doporučuji sjednat. Není to však jediné připojištění, které lze dojednat.

9 Než podepíšete smlouvu…

Doporučuji si pořádně pročíst smluvní podmínky a nechat si zpracovat finanční nabídku z různých pojišťoven.

Mne například zarazila možná výluka věcí určených pro podnikání. Dále mne zarazila možnost (resp. nemožnost) zrušení smlouvy. Po přečtení smluvních podmínek České pojišťovny (viz. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005, článek 12 a 13) jsem se celkem vyděsila, protože jsem si myslela, že nemám možnost smlouvu řádně vypovědět. Česká pojišťovna totiž důvody uvedené v zákoně extra citované ve smluvních podmínkách nemá, pouze se na ně nepřímo, a to hodně nepřímo, odkazuje. Naštěstí to však řeší přímo zákon č. 37/2001 Sb., o pojistné smlouvě a můžete podle zákona § 22 smlouvu vypovědět. Tento paragraf § 22 mimojiné říká: „Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.“ Nicméně například Kooperativa má možnost výpovědi extra citovanou ve smluvních podmínkách (viz. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů M-100/12, článek 2). Kooperativa se, dle mého názoru, v tomto chová férověji. Smlouva od České pojišťovny naopak budí dojem „úpisu ďáblu“, který nemůžete z vlastní vůle zrušit, ale zákon Vás naštěstí chrání.

Porovnávala jsem smluvní podmínky České pojišťovny a Kooperativy. Dle mého názoru Česká pojišťovna hřeší na dominantní postavení na trhu. Dle mého názoru má záměrně méně srozumitelné smluvní podmínky a podmínky pojištění se mi zdají přísnější oproti jiným pojišťovnám. Tento pocit mám nejenom z tohoto pojištění, ale i z jiných nabídek pojištění (pojištění profesní odpovědnosti, penzijního připojištění apod.). Osobní přístup jsem zažila lepší v Kooperativě. Cenové nabídky jsou zhruba srovnatelné.

10 Pojišťovny nabízející pojištění domácnosti a nemovitostí

Na závěr uvádím výpis všech pojišťoven, o kterých vím, že poskytují pojištění domácnosti a nemovitosti. Soupis je doplněn o přímé odkazy na web. Někdy je toto pojištění rozšířeno i na bytové domy, chaty apod.

Dle výroční zprávy České asociace pojišťoven za rok 2010 nabízely „pojištění domácnosti“, „pojištění rekreační domácnosti“, „pojištění staveb tyto pojišťovny“:

11 Kritéria výběru vhodné pojišťovny

Z pojišťoven doporučuji vybírat ty, které mají propracované rozsáhlejší nabídky pojištění (např. KOOP, ČP, GP).

Dále doporučuji vybírat osvědčené pojišťovny na trhu, například podle objemu smluvního pojistného. Dle statistik vývoje pojistného trhu za rok 2017 České asociace pojišťoven jsou nejvýznamnějšími hráči na trhu následující pojišťovny. Vybrala jsem pouze ty, které zároveň poskytují pojištění domácnosti či nemovitosti (což je stejně nejsilnější osmička). Pozn.: Statistika obsahuje veškerá pojištění, nikoliv pouze pojištění domácnosti a nemovitostí.

Česká asociace pojišťoven, statistiky vývoje pojistného trhu 1-6/2017,

Nejvýznamější pojišťovny

 1. ČP – Česká pojišťovna a.s. (22,1 %)
 2. KOOP – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (20,8 %)
 3. ALLIANZ – Allianz pojišťovna, a.s. (10,2 %)
 4. ČSOBP – ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 5. GP – Generali Pojišťovna, a.s.
 6. ČPP – Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 7. PČS – Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group
 8. UNIQA – UNIQA pojišťovna, a.s.

Neposledním kritériem by určitě malo být porovnání smluvních podmínek, porovnání cenové nabídky a případně osobní zkušenosti s danou pojišťovnou (např. co se týká ochoty plnit náhrady v případě pojistné události).

Další články