Odpisy dlouhodobého majetku

Aktualizováno: 28. 4. 2020, datum vydání: 17. 6. 2019

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku můžeme rozdělit na účetní a daňové.

Účetní odpisy DNM + DHM

Účetní odpisy se účtují! Např. 551/082, 551/073.

Pravidlo pro účetní odpisy si účetní jednotka vytváří sama a je zakotveno ve vnitropodnikové směrnici. Proto zde nenajdete žádný předepsaný "vzoreček" na výpočet účetních odpisů.

Účetní odpisy by měly odpovídat skutečnému opotřebení majetku. Je obvyklé, že tvorba účetních odpisů je dána buď očekávanou dobou používání (obvykle s přesností na měsíce), nebo výkonem stroje (např. počet ujetých km).

Někdy se účetní odpisy stanoví stejné, jako daňové. Pak platí: účetní odpisy = daňové odpisy. V takovém případně vypočítáte daňové odpisy, a ty jsou zároveň účetními odpisy, takže je rovnou i účtujete.

Daňové odpisy

Daňové odpisy ovlivňují základ daně! Jdou definovány v zákonu o dani z příjmů (ZDP). Jsou na ně přesné vzorečky...

Ačkoli máme zaúčtovány účetní odpisy, daň z příjmů se bude počítat podle daňových odpisů. Dělá se to pomocí úprav HV při výpočtu daňového základu mimo účetnictví. K účetnímu HV se pak přičte či odečte rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (účetní - daňové).

Takže, ať si účetní jednotka zaúčtovala "jakékoli" účetní odpisy, na daň z příjmů budou mít vliv pouze daňové odpisy definované zákonem.

Daňové odpisy DNM (dlouhodobého nehmotného majetku)

Počítají se s přesností na měsíce, počítají se jako roční.

Doba odepisování závisí na tom, zda má účetní jednotka právo užívání na dobu určitou nebo neurčitou.

Pokud máme právo užívání na dobu určitou, odepisujeme majetek po sjednanou dobu užívání.

Pokud máme právo užívání na dobu neurčitou, odepisujeme rovnoměrně po dobu, která závisí na typu majetku:

audiovizuální díla = 18 měsíců, software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje = 36 měsíců, ostatní nehmotný majetek = 72 měsíců.

S odepisováním začínáme od prvního dne následujícího měsíce po zařazení do DNM.

Odepisování není možné přerušit, nebo uplatnit nižší částky daňových odpisů.

Odpisy dlouhodobého majetku
Odpisy dlouhodobého majetku

Daňové odpisy DHM (dlouhodobého hmotného majetku)

DHM je rozdělen dle zákona ZDP do odpisových skupin. Pro každou skupinu platí minimální doba pro odepisování. Odepisování lze přerušit. Odpisy se počítají jako roční. Odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru.

Odepisování se dělí na rovnoměrné a zrychlené. Účetní jednotka u každého nového majetku vybrat, jaký způsob odepisování zvolí. Následně ho ale musí u konkrétního majetku zachovat až do ukončení odepisování.

Rovnoměrné odepisování

Každá odpisová skupina má stanovenou sazbu. Sazba = procenta % ze vstupní ceny.

Roční odpisy se počítají podle vzorce:

roční odpis = (vstupní cena / 100) * sazba

Sazba se liší pro první rok a pro další roky. Sazba pro první rok je cca "poloviční" oproti sazbě pro další roky. Tím je zohledněno, že první rok jste majetek neužívali celý rok - odpis vyjde menší. Měsíce zařazení majetku se zde neřeší.

V dalších letech odepisujeme pořád stejnou částku, proto rovnoměrné odepisování.

Zrychlené odepisování

Každá odpisová skupina má stanovený koeficient. Koeficient pro 1. rok = doba odepisování.

Roční odpisy se počítají podle vzorce:

odpis pro 1. rok = vstupní cena / k1

pro další roky = (2 * zůstatková cena) / (k - n)

k1 = koeficient v 1. roce odepisování
k = koeficient platný v dalších letech
n = počet let, po které bylo odepisováno
(ve 2. roce je n = 1)

Na začátku se odepíše větší částka odpisů, proto zrychlené odepisování.

Odpisové skupiny, sazby a koeficienty

Daňové odpisy DHM
Daňové odpisy DHM

Související článek

Další články