Drobné opravy v bytě hradí nájemce

Datum vydání: 25. 9. 2020

Podle zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) § 2207 po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel. Je třeba předeslat, že smluvní strany si mohou tyto vztahy upravit v nájemní smlouvě odlišně, a pak má dohoda smluvních stran přednost před zákonem.

Drobné opravy hradí nájemce

Zde je příslušné ustanovení občanského zákoníku:

§ 2207
(1) Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel. Ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže se k některému způsobu nebo druhu údržby a k opravě některých vad zavázal nájemce.

Dále § 2257 občanského zákoníku obsahuje ustanovení ohledně úhrady oprav:

§ 2257
(1) Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání.
(2) Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

Drobná oprava bytu – zvláštní právní předpis

Pojem „běžná údržba bytu“ a „drobná oprava bytu“ specifikuje Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. v § 3. Jde o nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Toto nařízení vlády slouží k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele. Patří sem např. opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody, opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van. Kromě předem stanoveného výčtu drobných oprav daných nařízením se dále za drobnou opravu považuje oprava, jejíž náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč.

Je stanoven též roční limit nákladů ve výši 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu v kalendářním roce. Pokud se přesáhne tento limit, nejde již o drobnou opravu.

Dle mého názoru je zde třeba rozlišovat mezi pojmy oprava a výměna. Ledacos si má nájemce opravit sám. Nicméně pokud je už nutná výměna, tak u některých věcí si ji zajišťuje nájemce také sám a u jiných ji bude mít na starosti už pronajímatel.

Další informace


Poznámka: Žádné informace uveřejněné zde nejsou míněny jako právní, účetní, daňové nebo investiční poradenství a nelze je za takové považovat. Uvádím zde pouze své názory a odkazy na informační zdroje.

Další články