Odstupné za uvolnění bytu

Datum vydání: 25. 9. 2020

Přijetí odstupného za uvolnění bytu musí být správci daně (finančnímu úřadu) oznámeno do konce zdaňovacího období (tj. do 31.12.) toho roku, ve kterém k přijetí odstupného došlo viz § 4 odst 1 písmena v) zákona o dani z příjmů:

Osvobození od daně

(1) Od daně se osvobozuje

v) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, jako náhrady za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a dále náhrada (odstupné) za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, vyplacená uživateli této jednotky nebo bytu za podmínky, že poplatník náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal; tento příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání vlastní bytové potřeby v době 1 roku před jejím obdržením; přijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo; nedojde-li ke splnění podmínek pro osvobození náhrady (odstupného), je tento příjem příjmem podle § 10 v posledním zdaňovacím období, ve kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny; obdobně se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby; obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby,

Při nedodržení této oznamovací povinnosti hrozí pokuta. Příjem z odstupného je osvobozen, pokud je použit na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do jednoho roku po roce přijetí odstupného. Pokud by v následujícím roce nepoužil odstupné na bytové účely, pak by byl povinen částku ve výši odstupného zahrnout dle § 10 (ostatní příjmy) ZDP do daňového přiznání a řádně zdanit.

Osvobozené příjmy se do daňového přiznání nepíší.

Pro oznámení přijetí odstupného můžete zkusit najít na internetu formulář např. pod názvem „Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu“.


Poznámka: Žádné informace uveřejněné zde nejsou míněny jako právní, účetní, daňové nebo investiční poradenství a nelze je za takové považovat. Uvádím zde pouze své názory a odkazy na informační zdroje.

Další články