Životní pojištění a investice

Aktualizováno: 1. 7. 2014, datum vydání: 1. 1. 2013

pojištění

Porovnání procentuální výnosnosti a výše rizika investice do životního pojištění s investicemi do akcií, fondů a komodit, případně dalších instrumentů.

Obsah

 1. Finanční investiční instrumenty
 2. Riziko, výnosnost a likvidita
 3. Porovnání investic
 4. Pojištění
 5. Závěr
 6. Použitá literatura a další zdroje

1 Finanční investiční instrumenty

Finanční instrumenty jsou nástroje, pomocí kterých můžeme investovat své peníze. Patří mezi ně:

 • vklady u bank – běžné účty, termínované účty, cenné papíry – dluhopisy, akcie, podílové listy,
 • finanční deriváty – forwardy, futures, opce, swapy,
 • investiční smlouvy – penzijní pojištění, životní pojištění.

2 Riziko, výnosnost a likvidita

Při investování je třeba zvážit tři hlavní kritéria:

 • očekávaný výnos,
 • míru rizika,
 • likviditu.

Nejlepší investice by byla taková, na které bychom s minimálním rizikem hodně vydělali, a kterou bychom mohli okamžitě přeměnit na peníze. Takováto investice prakticky neexistuje. Uvedená kritéria jdou „proti sobě”. Krásně to ukazuje investorský trojúhelník, který nám říká, že nelze dosáhnout optimální hodnoty u všech vrcholů.

investiční trojúhelník

Výnos

Výnos je očekávaný zisk z investice. Snažíme se o maximalizaci zisku.

Riziko

Riziko je chápáno jako nejistota, že výnosu nebude dosaženo. Můžeme ho měřit směrodatnou odchylkou či mírou pravděpodobnosti. Snažíme se o minimalizaci rizika. Pokud již riziko podstupujeme, očekáváme vyšší výnos. Riziko lze snížit diverzifikací portfolia a volbou správné investice.

Likvidita

Likvidita je schopnost přeměnit investici zpět na peníze. Více likvidní investice je pro nás lepší. Pokud je investice méně likvidní (např. termínovaný vklad), očekáváme vyšší výnos.

3 Porovnání investic

3.1 Riziko, výnosnost a likvidita

Při porovnání byla použita reálná úroková míra zhodnocení (po zohlednění inflace). Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a uvádí pouze určitou představu rozložení výnosu, likvidity a rizika u konkrétních investic. Kapitálové životní pojištění v soupise není uvedeno, ale částečně by se nechalo přirovnat k investici do dluhopisů.

výnosy, likvidita a riziko (2)

Z hlediska rizika jsou nejbezpečnější vklady na běžném účtu, termínované vklady. Výnosnost je ovšem malá. Jako bezpečnou investici lze vnímat i státní dluhopisy. Převážně do dluhopisů obvykle investují i penzijní fondy a pojišťovny. U penzijního a životního pojištění se státní podporou jsou pojišťovny nuceny ze zákona většinu prostředků investovat do dluhopisů. Nelze tedy očekávat u těchto produktů závratný výnos. Výnos se pohybuje většinou těsně nad inflací. Jako rizikové jsou považovány investice do akcí. Z dlouhodobého hlediska (v řádech desítek let) lze však akcie považovat za nejlepší investici a riziko s delším časovým horizontem značně klesá. Ještě více rizikové jsou komodity, u kterých se využívá finanční páka, díky které roste možný výnos, ale i riziko. Investice do cizích měn se spíše přibližuje spekulaci a doporučuje se pouze znalým odborníkům.

3.2 Peněžní trh, dluhopisy, akcie a komodity

investice(1)

Peněžní trh

Jde o půjčky do jednoho roku, státní pokladniční poukázky a krátkodobé dluhopisy. Dále se jedná o bankovní účty, spořící účty, termínované účty s dobou splatnosti do jednoho roku. Je zde obvykle dobrá likvidita, malé riziko a nízký výnos. Z hlediska kreditního rizika peníze na účtech patří bance.

Hlavními nástroji peněžního trhu jsou:

 • fondy peněžního trhu,
 • spořicí účty,
 • termínované vklady.

výnosnost peněžního trhu

(1)

Dluhopisy

Dluhopis je půjčka, která má podobu dluhového cenného papíru. Emitentem je stát nebo korporace (společnost). Výnosem je úrok. S dobou splatnosti obligace roste i riziko. Riziko zde spočívá ve schopnosti protistrany splatit svůj dluh i s úroky. Dále kreditní riziko závisí na tom, jakým způsobem do dluhopisů investujeme. U pojišťovny či stavební spořitelny nese kreditní riziko vkladatel. U podílových fondů kreditní riziko vůči zprostředkovateli není – jsme spolupodílníkem majetku fondu.

Dluhopisy jsou obsaženy v produktech:

 • penzijní připojištění,
 • stavební spoření,
 • kapitálové životní pojištění,
 • dluhopisové otevřené fondy,
 • zajištěné fondy.

výnosnost dluhopisového trhu

(1)

Akcie

Akcie je majetkový cenný papír. Držitel akcie se stává spolumajitelem akciové společnosti. Výnosem je dividenda případně rozdíl nákupního a prodejního kurzu akcie. Akcie jsou vysoce rizikové, ale přináší v dlouhodobém časovém horizontu velký potenciální zisk. Mají vysokou likviditu. Akcie jsou vaším majetkem. Kreditní riziko zde tedy není.

Do akcií lze investovat skrz:

 • nákup jednotlivých titulů akcií,
 • akciové otevřené podílové fondy,
 • indexové akcie,
 • indexové certifikáty.

výnosnost akciového trhu(1)

Nemovitosti

Za investici je považována nemovitost koupená za účelem pronájmu (nikoli pro vlastní bydlení). Hlavním zdrojem příjmů je nájem a potenciál růstu ceny nemovitosti. O nemovitost se musíte starat. Nájem také není vždy jistý. Ceny nemovitosti obvykle rostou, ale také podléhají kolísání. Lidé si to však tolik neuvědomují. Nemovitosti mají omezenou likviditu. Pokud jste nemovitost koupili vy, je vaše. Kreditní riziko zde tedy není.

Investovat lze formou:

 • nákupu konkrétní nemovitosti,
 • nákupu podílu v nemovitostním fondu,
 • nákupu akcií z oblasti nemovitostí.

Komodity

Komodity jsou ještě více rizikové než akcie. Jedná se o suroviny (ropa, zemní plyn, zlato, stříbro, pšenice…).

Jejich nákup je možný formou:

 • přímé investice,
 • komoditních fondů,
 • akcií ze sektoru komodit.

výnosnost komoditního trhu(1)

4 Pojištění

Smyslem pojištění by měla být hlavně ochrana před riziky. Primárním účelem pojištění není ze své podstaty investice. Proto také nelze pojistné produkty úplně adekvátně porovnávat s tradičními investičními finančními nástroji. Hodnota protiplnění nespočívá v dosaženém výnosu, ale v ochraně před rizikem. V případě pojistné události může být hodnota protiplnění i řádově vyšší, než byla zaplacená pojistná částka. A naopak pokud pojistná událost nenastane, tak peníze žádné nedostanete. Pojištění je založeno na principu solidarity – hodně pojistníků platí pojistné a pouze některým z nich se vyplatí odškodné v případě pojistné události.

Na pojištění se v zásadě nedá vydělat, protože vyplacené částky musí být vždy menší, než jsou vložené částky. Pojišťovna potřebuje z něčeho krýt svoji režii. Náklady na svou správu bere právě z rozdílu přijatých a vydaných plnění. Vložené volné finanční prostředky se zároveň snaží částečně zhodnocovat – obvykle přes investice do podílových fondů. Pojišťovny jsou v tomto směru velice omezeny zákonem a mohou investovat hlavně do státních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Výnosnost tedy nelze očekávat o moc vyšší, než je dosahována u státních dluhopisů.

4.1 Je životní pojištění investicí?

Dle Petra Syrového a Martina Novotného (1) i řady dalších odborníků nelze životní pojištění považovat za investici. Primárně smyslem pojištění je totiž ochrana před riziky, které by pro nás ve většině případů znamenaly katastrofu či velkou finanční újmu. Podle nich je lépe vybrat levnější pojistku, která nám bude chránit opravdu jen a pouze pojistná rizika spojená s majetkem, zdravím apod. a pro účely spoření či investic zvolit naprosto jiný nástroj.

Z hlediska kreditního rizika je třeba si uvědomit, že vložené peníze u kapitálového životního pojištění patří pojišťovně. Z tohoto pohledu je investice přes pojišťovnu více nebezpečná, než přímá investice do podílových fondů. U podílových fondů jste, i při případném krachu investiční společnosti, stále majiteli investovaných prostředků.

Životní pojištění rozdělujeme na investiční, kapitálové, rizikové, důchodové, vkladové, univerzální/flexibilní… Z pohledu investice zde hraje důležitou a specifickou roli kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění.

Z hlediska možného kapitálového výnosu se pohybujeme na půdě dluhopisů.

4.2 Rizikové životní pojištění

Toto pojištění neobsahuje spořící složku. Nemůže být tedy považováno za investici. Jde čistě o pojištění. Bohužel toto pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost.

4.3 Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění lze částečně považovat za investici. Jedná se o životní pojistku, která v sobě obsahuje rizikovou i spořící (kapitálovou) složku uloženou v rezervách. S postupem času klesají pojistná rizika. Zkracuje se pravděpodobná doba pojištění s ohledem na věk pojištěnce. Proto se část pojistného převádí do kapitálové složky. Kapitálová složka se zhodnocuje a je následně vyplacena klientovi.

Míra zhodnocení

Pojišťovny garantují minimální míru zhodnocení. Její výše je limitovaná technickou úrokovou mírou TÚM vyhlašovanou ČNB (2,5 %) (4). S ohledem na míru inflace, která se pohybuje kolem 2 % až 3 %, je reálné zhodnocení rovno nule. Kromě garantované minimální míry zhodnocení může pojišťovna připisovat podíly na výnosech. Investice provádí pojišťovna obvykle přes investiční fondy. Investice probíhají obvykle do dluhopisů a peněžního trhu. Akciová složka je velice omezena. Skladba možných investic je ovlivněna vyhláškou, klient nemá možnost volby příslušného investičního nástroje.

Kapitálové životní pojištění se chová jako dluhopisová investice s podstatně vyššími poplatky. Poplatky za správu jsou však na rozdíl od investice do otevřených fondů skryté. Životní pojištění vám začne vydělávat třeba až za 7 až 10 let (6). Dosažené výnosy totiž padnou na poplatky za uzavření smlouvy, na vstupní poplatky do fondů apod.

Pozn.: Za říjen 2012 je míra inflace 3,3 % p. a.

4.4 Investiční životní pojištění

Zde je část finančních prostředků použita na krytí rizik a část je investována do otevřených podílových fondů. Výběr fondů je omezen na fondy nabízené pojišťovnou. Fondy lze vybrat podle preferované investiční strategie klienta. Klient si sám volí poměr výnos/riziko. Investiční životní pojištění zpravidla přináší vyšší zhodnocení než kapitálové životní pojištění, ale výnos nebývá garantován. V současné době je více populární.

Náklady na správu

Při investici do fondů musí fondy zveřejňovat míru celkových nákladů na správu – ukazatel TER (total expense ratio). TER fondů se pohybuje okolo 2 % (7). Nákladovost spořící složky investičního životního pojištění lze vyčíslit přes ukazatel TANK. Zapojení se do projektu zveřejnění TANK není pro pojišťovny povinné – pojišťovny se zavazují smluvně. O náklady na správu bude váš celkový výnos ponížen. Např. TANK 20 znamená celkové náklady na investici za 20 let. TANK 20 je u otevřených fondů v rozmezí od 16,5 % do 25 %. U životního pojištění se TANK 20 pohybuje od 22 % do 40 % (1), tj. zhruba na dvojnásobné úrovni. Dalšími možnými ukazateli jsou PER, aTANK, pTANK.

Tabulka 1 Příklad životních investičních pojištění a jejich nákladovosti (6)

Společnost Produkt TANK10 PER aTANK (RIY) pTANK
Axa investiční společnost Generace X 9,40% 3,40% 1,90% 4,08
Axa pojišťovna Axa Partner for Life (T100P) 18,10% 11,30% 3,87% 10,56
Axa pojišťovna Axa Comfort Plus (T100) 25,10% 18,40% 5,63% 15,34
Komerční pojišťovna Vital Invest 17,50% 3% 3,73% 0
KOOPERATIVA Perspektiva 4BN 23,60% 13,50% 5,23% 9,6
KOOPERATIVA Perspektiva 6BN 19,50% 9,50% 4,21% 4,8
KOOPERATIVA Perspektiva 7BN 20,60% 10,60% 4,48% 5,52

Pro investory je lepší investovat do fondů přímo, nikoli skrz pojišťovnu. Pojišťovna zde totiž funguje jako prostředník. Pojištěnec vlastně musí poplatky za správu platit „dvakrát“. Tímto se prodražuje celková správa investice. Poplatky se sice neplatí přímo, ale pojišťovna je potřebuje mít zakalkulovány v ceně pojistky. Náklady na správu a zhodnocením se zabývá server t-a-n-k.eu a produktovelisty.cz.

4.5 Životní pojištění – další výhody a nevýhody

Daňové úlevy

Životní pojištění sice umožňuje roční daňové odpočty ve výši odečtu 12 000 Kč z daňového základu. Maximální úspora tak činí 15 % z 12 000 Kč, tedy 1 800 Kč. Tato úspora však není dostačující, aby se vyrovnala vyšší ziskovosti přímé investice do fondů. Od daně z příjmů fyzických osob a od plateb zdravotního a sociálního pojištění je osvobozen příspěvek zaměstnavatele do výše 24 000 Kč ročně.

Srážková daň

Výnosy z životního pojištění jsou daněny 15 % srážkovou daní. Pokud investujete do otevřených podílových fondů, máte výnos po 6 měsících osvobozen od daně z příjmů.

Likvidita

Otevřené podílové fondy nabízejí vyšší likviditu. Životní pojištění je koncipováno jako dlouhodobý produkt s omezenými možnostmi výběru investice. Doporučuje se 10 let a více.

Kreditní riziko

V případě krachu pojišťovny můžete o svou investici přijít – vůči pojišťovně jste v roli věřitele. U otevřených podílových fondů toto riziko nehrozí – jste pořád majiteli své investice.

5 Závěr

Pro pojištění je vhodné volit pojištění. Pojištění nechť kryje rizika, proti kterým se pojišťujeme. Tento účel nám pokrývá „rizikové životní pojištění“. Životní pojištění se spořící složkou nazývané „kapitálové životní pojištění“ či „investiční životní pojištění“ není tím nejlepším nástrojem pro spoření a investici.

Pro spoření či investice je vhodnější volit standardní investiční nástroje – např. otevřené podílové fondy či přímou investici. Je třeba dodržet pravidlo diverzifikace, stanovit vhodné portfolio s ohledem na investiční horizont.

Použitá literatura a další zdroje

1. SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 207 s. Osobní a rodinné finance. ISBN 978-80-247-3813-0.

2. Investiční trojúhelník. Invest centrum.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://www.invest-centrum.cz/investicni-trojuhelnik/

3. Pojištění osob. FinančníVzdělávání.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/subcategories.asp?idk=399

4. Technická úroková míra. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%A1_%C3%BArokov%C3%A1_m%C3%ADra

5. Míra inflace. In: Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace

6. Jak posuzovat nákladovost v IŽP?. In: Investujeme.cz [online]. 2010 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://www.investujeme.cz/jak-posuzovat-nakladovost-v-izp/

7. Srovnávat srovnatelné, aneb je IŽP skutečně výhodné?. Poradci-sobě.cz [online]. 2011 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://poradci-sobe.cz/investice/srovnavat-srovnatelne-aneb-je-izp-skutecne-vyhodne/

8. TANK prolomil další linii… bude přidělován smluvně!. In: Investujeme.cz [online]. 2009 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://www.investujeme.cz/tank-prolomil-dalsi-linii-bude-pridelovan-smluvne/

9. Ukazatel TANK – atank.cz

10. Různé finanční nástroje a jejich vlastnosti – mojeinvestice.cz

11. Úvěrové riziko v osobních financích. SOPHIA FINANCE [online]. 2006 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://www.sophia.cz/uverove_riziko_v_osobnich_financich/

12. Kam uložit peníze? 13 základních investičních možností – investicniweb.cz

13. Kapitálové životní pojištění: Příliš drahý přežitek. FINMAG

14. Kapitálové životní pojištění. Finance.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://www.finance.cz/pojisteni/osoby/zivotni-pojisteni/kapitalove/

15. Investiční životní pojištění. Finance.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://www.finance.cz/pojisteni/osoby/zivotni-pojisteni/investicni/

Další články