Účtování odpisů

Aktualizováno: 28. 4. 2020, datum vydání: 27. 2. 2013

Účtování odpisů

Evidence dlouhodobého majetku je vedena v účetnictví jednak na účtech aktiv (majetku) např. 021, 022 a dále na účtech oprávek 081, 082 atd.

Na majetkové účty se nám dostane pořizovací cena v okamžiku zařazení majetku do užívání. Např. u stroje jde o účetní případ 022/042. Všimněte si, že v okamžiku koupě nebyl účtován náklad. Do nákladů se dlouhodobý majetek dostává postupně tím, jak se opotřebovává. Protože spotřeba dlouhodobého majetku trvá několik let, dostane se do nákladů každý rok kousek. Pokud se nic zvláštního nestane, časem se dostane tímto způsobem do nákladů celá pořizovací cena.

Odpis dlouhodobého majetku

Při účtování opotřebení (odpisu) klesá hodnota majetku. Kdybych koupila stroj za 100 000 Kč, měla ho zařazený v 1. odpisové skupině a odepisovala ho rovnoměrně, klesla by jeho hodnota za první rok o 20 000 Kč. Logicky by nás mohlo chybně lákat účtovat opotřebení stroje (tj. jeho spotřebu a pokles jeho hodnoty) na 551/022, tj. snižovali bychom přímo účet 022 o opotřebení. Nicméně takto se to neúčtuje, i když z hlediska prosté logiky by to bylo správně. Na účet 022 na Dal nebudeme účtovat do té doby, dokud stroj úplně nevyhodíme (nevyřadíme). Ono to totiž není tak, že bychom 1/5 stroje (tj. 20 000 Kč) pilkou odřízli a vyhodili. Kdyby to tak bylo, tak bychom třeba mohli účtovat 022 na Dal (když to přeženu), ale my ten stroj máme pořád pěkně celý, jen nám klesla jeho hodnota. Jak to teda vyřešíme?

Oprávky dlouhodobého majetku

Zavádíme účet oprávek

Představte si, že si z účtu 022 uděláte dva účty: 022 a 082. Jako kdyby se vám schizofrenně rozdvojil. Místo jednoho účtu budeme mít účty dva. Opotřebení (tj. to, co by nás lákalo účtovat na 022 na Dal, jako úbytek hodnoty stroje) zaúčtujeme místo toho na 082 na Dal. Účtování tedy bude: 551/082. Účtu 082 říkáme oprávky. Oprávky jsou suma veškerých odpisů. Odpis = opotřebení za konkrétní jeden rok. Oprávky = celkové opotřebení. Každý rok na tento účet zaúčtujeme 551/082 odpis daného roku. Všimněte si, že účtuji na Dal. Zůstatek tohoto účtu je tedy na Dal. Tím, že každý rok tam zaúčtuji odpis daného roku, tak zůstatek mi pak vykazuje celkové opotřebení. Jde o účet rozvahový, tedy konečný stav účtu se následně další rok stává počátečním stavem tohoto účtu. Tím dochází k tomu, že odpisy jednotlivých let se tam načítají a součet odpisů mi dává právě oprávky, tj. celkové opotřebení.

Pořizovací a zůstatková cena majetku

Celé roky na účtu 022 budu mít původní pořizovací cenu. Ta tam bude viset v účetnictví až do té doby, dokud fyzicky stroj nevyhodím! Opotřebení stroje bude vyjádřeno přes účet oprávek 082. Všimněte si, že v účetnictví (na účtech) nikde přímo nenajdu aktuální hodnotu majetku (tj. zůstatkovou cenu). Pokud mne zajímá zůstatková cena stroje, musím ji vyčíst buď z inventární karty, nebo si ji zjistit rozdílem účtu 022 a 082 (za tento jednotlivý stroj). Pořizovací cena (na účtu 022) mínus oprávky (na účtu 082) mi dají ve výsledku právě zůstatkovou cenu.

Jsou oprávky účet aktivní či pasivní?

Z hlediska účtování se jedná o pasivní účet

Zde je těžká odpověď. Celou dobu účtujeme oprávky na stranu Dal. (nezaobírám se zde zatím vyřazením stroje, kde pak účtování probíhá na MD). Z tohoto pohledu jde o účet pasivní. PS (počáteční stav) i KS (konečný stav) mám na Dal. Mohu si i říkat, oprávky mi přibyly, tj. účtuji pod PS podle pravidel pro pasivní účty. Nicméně do rozvahy tento účet na stranu pasiv nepatří. Pasiva jsou zdroj majetku. Nemohu si přeci říci, že díky oprávkám jsem nějaký majetek nabyla. Právě naopak, díky oprávkám (potažmo odpisům) jsem o majetek (jeho hodnotu) přece přišla. (Poznámka: ponechávám zde stranou pohled podnikových financí, kde se na odpisy dívají jako na zdroj financování, ale to je bráno trochu z jiného pohledu, a to z pohledu, že opotřebení strojů je již dávno zahrnuto do ceny vyrobených a prodaných výrobků a díky tržbám utrženým z prodeje bychom tedy měli mít již na nákup nového stroje.)

V rozvaze oprávky uvádíme v aktivech s mínusem

Oprávky ale do pasiv v rozvaze nepatří. Někdy vám učitelé budou psát oprávky mezi pasiva, ale to jen z důvodu, že se vám to budou snažit zjednodušit! Sice by se oprávky nechaly psát do pasiv, ale my je tam mít nechceme, bytostně tam nepatří. Takže z pohledu rozvahy je přetáhneme do aktiv. Víme, že v rozvaze platí základní rovnice: aktiva = pasiva. Z matematiky víte, že když přesunete jednu položku na jedné straně rovnice na druhou stranu rovnice, tak musíte změnit znaménko. Stejně tak to bude zde. Oprávky nebudeme psát do pasiv, ale uvedeme je v aktivech se znaménkem mínus. V rozvaze v aktivech tedy budeme vidět na účtu 022 100 000 Kč (původní hodnotu nakoupeného majetku) a pod tím 082 20 000 Kč (opotřebení majetku). Když tyto dvě částky sečteme (vlastně odečteme oprávky), tak nám dohromady vychází zůstatková cena (tj. aktuální hodnota) majetku 80 000 Kč. Což je zajisté správně. Tedy v aktivech bude vidět, že máme majetek v hodnotě 80 000 Kč. Jen to nevyčteme z jednoho účtu, ale ze dvou účtů (pamatujete na rozdvojené schizofrenní účty :-)). Konkrétně se oprávky ve skutečné rozvaze píší do sloupečku nazvaného korekce.

Účtování odpisů
Účtování odpisů

V rozvaze a i ve výsledovce (tj. v účetních výkazech) je důležité, aby účty byly na správných stranách. Aktiva na aktivech, pasiva na pasivech, náklad na straně nákladů a výnosy na straně výnosů, a to i za cenu případných záporných znamének. Co se týká účtů, tak v účetnictví na téčkách se mínusům vyhýbáme „jak čert kříže“. Mínusy na účtech (při účtování) jsou v zásadě vyhrazeny převážně pro opravné účetní případy. Jinak účetnictví nechce příliš účtovat mínusem. Od toho si přece zavedlo dvě strany účtu (MD a D), aby se mínusům vyhnulo. Přírůstky jsou na jedné straně účtu a úbytky na druhé straně účtu. Takže mínusy na téčkách NE. Není pravda, že by se nikdy mínusem neúčtovalo, zvláště v účetních programech se s tímto přístupem můžete setkat, ale já doporučuji mínusy na téčkách nepoužívat.

Počáteční stavy oprávek na straně Dal

Proto, pokud půjde o rozpis počátečních stavů na účty, nebudeme počáteční stav účtu oprávek 082 uvádět na MD mínusem, jak by nám napovídala poloha účtu v rozvaze, kde je uveden v aktivech s mínusem, ale uvedeme ho na straně D s plusem. Vlastně si můžete představit, že ho přetáhneme z MD na stranu D. Opět mi platí pravidlo matematiky, že když to nechci mít na jedné straně účtu, ale chci to mít na druhé straně účtu, tak musím změnit znaménko. Proto je to na D plusem. I když téčko (jednotlivý účet), nelze brát jako rovnici, tak i to jednotlivé téčko (účet) je součástí jedné velké rovnice Aktiva = Pasiva. Z tohoto pohledu mi pro téčko platí ty samá pravidla, co se týká změn znamének. Nemá to být na jedné straně záporně, tak to dám na druhou stranu kladně a změním znaménko. Počáteční stavy účtů oprávek píšeme na stranu D kladně, jako by šlo o pasivní účet.

Rekapitulace: záleží na učiteli!

Protože v tomto je trochu, s prominutím, zmatek, tak dávejte u výkladu učitelů pozor, zda chtějí účty oprávek, potažmo opravných položek, nazývat jako účty aktivní či pasivní. Jsou to vlastně účty pasivní povahy, ale uvádí se v aktivech záporně. Je možné, že některý učitel od vás bude chtít odpověď, že účty oprávek jsou pasivní, jiný může chtít odpověď, že jde o účty aktivní, ale se záporným zůstatkem (záporná aktiva). Učebnice vám bohužel příliš neporadí.

Podobnou povahu jako účty oprávek mají i účty opravných položek. Opravné položky jsou ale, na rozdíl od účtů oprávek, dočasného charakteru.

Účtování odpisů

Ještě si dejte při účtování pozor. Řádné odpisy jsou vždy účtovány na nákladový účet 551 na MD. Ten je společný pro nehmotný i hmotný dlouhodobý majetek. Souvztažný účet je účet oprávek na strně D. Účet oprávek si musíte hlídat. Každý majetek má extra svůj účet oprávek. Např. k účtu 022 máme oprávky 082, k účtu 021 máme oprávky 081, k software 031 máme účet 073 atd. Např. odpisy staveb budou účtovány 551/081, odpisy strojů 551/082, odpisy software 551/073.

Související článek

Další články