Modrá pyramida a přespoření cílové částky

Aktualizováno: 14. 12. 2020, datum vydání: 11. 7. 2013

Pokud máte starou smlouvu s MPSS (Modrá pyramida stavební spořitelna) např. ještě podle starých všeobecných obchodních podmínek, tak počítejte s tím, že vás Modrá pyramida kontaktuje s nabídkou navýšení cílové částky. Pro srovnání zde jsou nové všeobecné obchodní podmínky.

Jedním z důvodů kontaktu pracovníky Modré pyramidy je, že se cílová částka nemá přespořovat. Dalším důvodem je, že starší smlouvy byly více výhodné pro klienty a méně výhodné pro stavební spořitelny. Stavební spořitelny mají snahu při změně smlouvy (např. navýšení cílové částky) změnit podmínky smlouvy na novější, pro klienty méně výhodné. Dostal se mi do rukou návrh jedné takové smlouvy a makretingové akce.

Bohužel „finanční poradci“ radí ve prospěch stavebních spořitelen a mnohdy záměrně mlží. Případně řeknou jen 1/2 informací. Tu druhou nepříjemnější a důležitější polovinu opomenou jen tak mimochodem sdělit. Doporučuji ověřovat informace, které se dozvíte na klientském centru a pročítat smlouvy. Vhodné je také počkat na písemné výzvy a vyjádření spořitelny. Co je psáno, to je dáno a lze se pak o to opřít. Pokud jste dospěli do fáze, že už nechcete navázat ústní konakt, lze např. reagovat slovy „Prosím, kontaktujte mne písemně na mou kontaktní adresu a sdělte mi, co potřebujete.“. Tím vyjádříte právnicky řečeno „součinnost“ a budete zároveň vědět, na čem jste, pokud je to důležité.

Marketingové akce na klienty

Modrá pyramida má na své klienty, kterým se blíží dosažení cílové částky, přichystány akce: např. Podmínky marketingové akce Prodloužení PLUS. Tyto jednotlivé akce probíhají už roky, ale Modrá pyramida je představuje jako „super akci“, která končí např. do konce týdne, kdy se o akci od Modré pyramidy dozvíte! Nedávají čas na rozmyšlenou a při obchodní schůzce již můžete mít na stole rovnou předpřipravenou novou smlouvu a „finanční poradce“ očekává, že ji na místě podepíšete. Zde jsou podmínky aktuálních marketingových akcí.

Změna všeobecných obchodních podmínek

Pokud sami v rámci dohody se stavební spořitelnou přistoupíte na navýšení cílové částky, Modrá pyramida změní všeobecné smluvní podmínky na nové, pro vás obvykle méně výhodné.

Zachování tarifu díky akci prodloužení PLUS

Ve všeobecných obchodních podmínkách může být napsáno, že dochází ke snížení tarifu a následně marketingová akce toto ustanovení popírá a sděluje, že toto ustanovení se na akci netýká a ke změně tarifu nedochází. Z hlediska práva by asi měla platit pak specifičtější část, tj. podmínky akce. Ale svým způsobem nechápu, proč nejsou v tak zásadním bodě rovnou upraveny všeobecné obchodní podmínky, pokud je daná akce přímo v jejich rozporu. Je pak toto ustanovení platné?

Zde je výňatek ze podmínek akce:

„Klientovi v rámci Prodloužení PLUS zůstává zachován typ sjednaného tarifu, tzn., že pokud je sjednán tarif Profit, i nadále zůstává v tarifu Profit. Pokud je sjednán tarif Kredit, nadále zůstává v tarifu Kredit. Ujednání uvedené v Návrhu na provedení změny parametrů smlouvy o stavebním spoření: „Beru na vědomí a souhlasím, že v případě zvýšení cílové částky u smlouvy o stavebním spoření s tarifem Profit musí dojít ke změně tarifu Profit na tarif Kredit“ se na podmínky marketingové akce Prodloužení PLUS nevztahuje.“

Možná změna úrokové sazby podle nové smlouvy

Mohou slibovat zachování původního tarifu např. 3 % úroku, ale skutečnost je taková, že podle nových obchodních podmínek lze úrokovou sazbu za určitých podmínek měnit.

Bohužel si nestačí přečíst pouze všeobecné obchodní podmínky, ale některá velice důležitá ustanovení smlouvy jsou obsažena ještě na předním a zadním listu návrhu smlouvy (označeném jako Příloha číslo 1). Klienti mohou tyto podmínky snadno přehlédnout. Bohužel jsou tyto podmínky zároveň nezpochybnitelné, protože jsou přímo na listu, který se podepisuje. Je třeba si pročíst zvláště malá písmenka na návrhu smlouvy. Podepsáním změn parametrů smlouvy se ruší dřívější smluvní podmínky a nahrazují se novými!

U smluv uzavřených do 30. 6. 2001 se navíc podpisem zbavujete nároku na úrokové zvýhodnění.

Text daného ustanovení smlouvy včetně Přílohy 1 nemohu nikde na internetu najít, a to ani na stránkách Modré pyramidy. Je tam odkaz na paragraf zákona, takže to vypadá jako opsaný zákon. Nicméně tento paragraf zákona je platný pouze v případě, kdy je o něm klient informován ve smlouvě. Konkrétně se jedná o § 5 odst. 11 a § 5 odst. 7 zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření.

Zde cituji § 5 odstavec 7 zákona o stavebním spoření:

(7) Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může stavební spořitelna jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve všeobecných obchodních podmínkách nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů musí být uvedeny ve smlouvě.

Pokud nebudete mít zájem o úvěr a uplynulo minimálně 6 let od uzavření smlouvy, spořitelna si s úrokovou sazbou následně udělá prakticky cokoli. Já se setkala s návrhem, kde bylo uvedeno snížení až do výše 50 % dvoutýdenní reposazby České národní banky. Reposazba například k dnešnímu dni 12. 7. 2013 je 0,05 %.

Změna tarifu zpoplatněna poplatkem?

Pozor je také třeba dávat na případnou změnu tarifu, kde si Modrá pyramida účtuje poplatek ve výši 1/3 z dosud připsaných úroků dle sazebníku pro fyzické osoby. Tento poplatek by mohl připadat dle mého názoru v úvahu, pokud byste na změnu tarifu přistoupili smluvně při podpisu nových podmínek nebo o změnu tarifu žádali sami (např. z důvodu získání levnější sazby pro úvěr). Pak je pochopitelné, že se přeúročí veškeré úroky, pokud byste chtěli mít v rámci daného tarifu levější úvěr. Článek Navýšení cílové částky vás může přijít draho uvádí, že takto spořitelny řeší přespoření částky, tak nevím… Já si myslím, že spořitelna sama od sebe nemá právo změnit tarif a úročení, pokud jí to sami neodkejvete.

Dokud neuděláte změnu, měla by platit původní smlouva

Pokud na žádnou akci Modré pyramidy nepřistoupíte a nic jim nového nepodepíšete, měla by stále platit původní smlouva s původními všeobecnými smluvními podmínkami včetně původního nastaveného tarifu.

Čím více na vás spořitelna tlačí pro podpis nové smlouvy a čím více vám říkají a přesvědčují vás, jak je smlouva výhodná a nabídka časově omezená, tím by vám mělo být chování více nápadné a měli byste si dát pozor. Nic na místě nepodepisujte, nabídku si v klidu vezměte a doma prostudujte. Pokud ji k prostudování nedají, tak raději honem rychle pryč odtud a raději počkejte na písemné vyjádření spořitelny. Případně jim můžete sdělit, ať vás kontaktují písemně.

Nová vázací doba

Při podpisu návrhu smlouvy se obvykle zavážete k nové vázací době, např. 3 roky. To je další nevýhoda. Pokud už máte splněnou vázací dobu, tak lze vklady vypovědět kdykoli s výpovědní dobou 3 měsíce. Pokud se zavážete k dalším vkladům na další období, lze vypovědět smlouvu již se sankčním poplatkem z cílové částky.

Přespoření cílové částky

Je otázka, co se stane při případném přespoření cílové částky. Stavební spořitelna se vás pravděpodobně bude snažit různými způsoby donutit k podpisu nové smlouvy či k výpovědi staré smlouvy. Starší smlouvy jsou hodně vstřícné ke klientovi, a tak je dosti pravděpodobné, že smlouva poběží dál za starých podmínek. Odpověď na tuto otázku můžete trochu najít v článcích uvedených níže. Spořitelny se chovají v tomto ohledu různě a záleží na konkrétní uzavřené smlouvě.

Automatické navýšení cílové částky

Jsou smlouvy, kde je automaticky navyšována cílová částka v případě dalších vkladů nad stávající cílovou částkou. Pak dle názorů některých lidí ani nelze „přespořit“ cílovou částku, protože je ihned automaticky navýšena. Pokud byste s tímto navýšením nesouhlasili, může spořitelna smlouvu vypovědět.

Citace z článku 9 ze starších smluvích podmínek:

7) Přespořením cílové částky se rozumí stav, kdy zůstatek na účtu účastníka je vyšší než sjednaná cílová částka. Přespořování cílové částky není přípustné, v  takovém  případě účastník výslovně souhlasí s tím, že přespořenou částku zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru stavební spořitelna považuje automaticky  za novou cílovo u částku a rozdíl úhrady (viz odstavec 1) vzniklý navýšením  cílové částky stavební spořitelna zúčtuje k tíži účtu účastníka. Pokud účastník dodatečně vyjádří nesouhlas s tímto postupem, má stavební spořitelna právo smlouvu vypovědět.

Automatické navýšení cílové částky způsobené další vklady rozhodně není vhodné odmítnout, protože pak by mohla stavební spořitelna smlouvu vypovědět. Toto automatické navýšení cílové částky by mělo probíhat v rámci původní smlouvy.

Hrozí výpověď ze strany spořitelny?

Článek 10 starších smluvních podmínek řeší možnou výpověď ze strany spořitelny, cituji:

1) Stavební spořitelna  může smlouvu vypovědět jen z důvodů uvedených v těchto VOP.

Záleží ale na smlouvě, jakou máte uzavřenu. Novější smlouvy mají tato ustanovení lépe ošetřena. U starších typů smluv lze, dle mého názoru, spořit dál za stávajících podmínek a spořitelna nemá možnost prakticky smlouvu vypovědět. Ale ani na internetu nenajdete 100% odpověď na toto téma.

Závěr

Nelze předem odhadnout, jak se spořitelny v konkrétních případech zachovají. Je to risk. Vždy bych počkala na písemné vyjádření a nabídku spořitelny, protože „finanční poradce“ vám může namluvit skoro cokoli a obvykle nejedná ve vašem zájmu, alespoň taková je praxe. Je třeba dávat pozor na sazebník, který si může spořitelna měnit.

Rozhodující je:

  • smlouva (přední i zadní strana) včetně případné marketingové akce,
  • všeobecné obchodní podmínky z doby uzavření smlouvy (jsou nedílnou součástí smlouvy),
  • zákon o stavebním spoření,
  • sazebník.

Vzhledem k tomu, že některé smlouvy lze skoro považovat za „nekonečné“, je jasné, že se stavební spořitelny budou snažit nějak bránit. Zkušenosti klientů a rady najdete v odkazech na články uvedené níže.

Zákon

Další informace


Poznámka: Nejsem právník ani finanční poradce. Uvádím zde pouze své názory a odkazy na informační zdroje. Samotné rozhodnutí, jak případně naložit se smlouvou, je čistě na vás a na vaši odpovědnost.

Další články